Časopis

 • Kalendář
 • Články
 • Reklamy

Kalendár výrobních termínů časopisu Rehabilitácia

Časopis vychází 4x do roka.
První měsíc štvrtletí: odesílání a sběr materiálů.
Druhý měsíc štvrtletí: sestavovaní, jazyková a grafická úprava. K poslednímu dni uzávěrka příjímání podkladů pro reklamu.
Třetí měsíc štvrtletí:
– v prvních 15 dnech sazba,
– v druhých 15 dnech tisk a příprava na expedici,
– poslední den štvrtletí expedice (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.).

 

 


Články

Nabízená práce pro uveřejnění v časopise REHABILITÁCIE nesmí být už před tímto uveřejněním publikována v jiném odborném domácím nebo zahraničním časopise.

Práce by měla mít následující formu:
Text práce jedenkrát na disketě nebo CD (text zvlášť, obrázky zvlášť, grafy a tabulky zvlášť) a jedenkrát na papíru (obrázky, grafy a tabulky v textu).

Práce napsaná na počítači má být jenom na jedné straně papíru, v slovenském, českém nebo některém světovém jazyce, v rozsahu asi 10 stran. Třeba dodržovat mezeru alespoň 2,5 cm od okraje. Počet úderů v řádku má být 65, počet řádků na straně 30, velikost písma 10, typ Times New Roman.

Práce musí být stručná, stylisticky a jazykově správná. Text a dokladový materiál musí odpovídat pravidlům českého, slovenského či příslušného pravopisu použitého světového jazyka. Latinská a cizí slova, pokud jsou udomácněna, třeba psát podle pravidel jazyka, v němž jsou napsána. Jinak je třeba psát je původním (latinským, anglickým a j.) pravopisem (názvy nemocí, složení léků, jejich výrobní značky a pod.).

Text písemných exemplářů práce je třeba poslat v jednom vyhotovení – jak bylo uvedeno výše. Vlastní práce sestává obyčejně z těchto částí: 1. Souhrn, 2. Úvod, 3. Soubor a metody, 4. Cíl a úkoly, 5. Výsledky, 6. Diskuse, 7. Závěr, 8. Přílohy (tabulky, grafy a obrázky mohou být uvedeny přímo v textu, aby bylo vidět autorem doporučené umístění, ale kromě toho každý obrázek, graf a tabulka nechť je zvlášť jako samostatný soubor).

Text práce třeba poslat napsaný v textovém editoru MS Word bez zarovnávání a dělení slov. Tlačítko ENTER používat jen na konci odstavce, ne na konci každého řádku (!!). Text neumisťovat do středu strany (neodsazovat, necentrovat). Celý text musí být napsán standartním typem písma, např. Times New Roman. Na zvýraznění možno použít italik anebo tučné písmo. Nepoužívat vysoké, široké a podtrhnuté písmo. Horní a dolní indexy psát v textu. Za čárkou a tečkou vždy používat mezerník.

Rozsah souhrnu na začátku práce, určené na publikování, nemá přesahovat 15 řádků. Souhrn má obsahovat nejdůležitější poznatky uvedené v práci. Struktura souhrnu by měla mít 5 částí.

 1. Východisko: Stručně (2-3 věty) uvést poznatky, z nichž autor vycházel při koncepci práce.
 2. Soubor: Přesně, číselnými hodnotami charakterizovat zkoumaný a kontrolní soubor (věk, pohlaví, vyšetřované soubory , číselné hodnoty).
 3. Metody: Výstižně definovat použité metody, přístroje a postupy. Soubor a metody možno podle potřeby spojit.
 4. Výsledky: Uvést nejdůležitější číselné výsledky, rozptyl statistických hodnot v konfrontaci s literaturou.
 5. Závěry: Jasně uvést poznatky, které práce přinesla a jejich význam pro praxi anebo rozvoj vědy. Na závěr souhrnu třeba uvést
  Klíčová slova v samostatném řádku.

Tabulky na disketě anebo CD se musí vyhotovit zvlášť, každá na jiném papíru, spolu se svým označením. U grafů (na disketě) vyhotovených počítačem třeba uvést program, v němž byly zpracovány, software musí být kompatibilní s Windows 98, 2000, XP. (Texty tabulek a grafů musí mít českou či slovenskou diakritiku.) Při uvádění desetinných čísel nepoužívat tečku, ale čárku (ne 10.55, ale 10,55 a pod.).

Obrázky. Fotografie musí být zhotoveny na tvrdém, kontrastním lesklém papíru, anebo digitálně ve formátu: .TIF anebo .JPG.

Citace. Třeba citovat jen literaturu, na níž se autor v textu odvolává. Podle STN ISO 690 (01 0197) třeba dodržet tento způsob citování:

 1. Z knihy: Příjmení autora (velkými písmeny), čárka, zkratka křestního jména, tečka, dvojtečka, název knihy psaný italikou, tečka, pořadí vydání, tečka, místo vydání, dvojtečka, vydavatel, čárka, rok vydání, čárka, lokalizace v textu (strana od-do) anebo celkový počet stran, tečka. Příklad: JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku, l. vyd. Martin: Osveta, 1990, s. 76-80 (anebo 386 s).
 2. Z časopisu: Příjmení autora (velkými písmeny), čárka, zkratka křestního jména, tečka, dvojtečka, název článku, tečka, název časopisu psaný v mezinárodní zkratce italikou (zkratky jsou uvedeny v Lek Obz, 43, 1994, č. 4-5, s. 227-295), čárka, ročník (svazek), čárka, rok vydání, čárka, číslo (s písmenem č., možno vynechat), čárka, strana od-do (s písmenem s.), tečka. Příklad: PETROVIČOVÁ, A., TETZOVÁ, J.: Enterálne vírusové infekcie. Lek Obz, 41, 1991, č. 8, s. 434-452.
 3. Citace z internetu uvést ve formě: např. příjmení autora (velkými písmeny), čárka, zkratka osobního jména, tečka, dvojtečka, název článku, tečka, název časopisu psaný v medinárodní zkratce italikou (zkratky jsou uvedeny v: http:// www.rehabilitacia.sk), i s datem, kdy byla citace z internetu získána.

Reklamy

Požadavky na reklamy:

 • Velikost 1/1
  zrcadlo: 130mm x 190mm, na spadavku: 155mm x 230mm + na každou stranu 5mm.
 • Velikost 1/2
  zrcadlo: 130mm x 100mm, alebo 57mm x 190mm, na spadavku: 155mm x 100mm, anebo 75mm x 230mm + dole a vpravo 5mm.
 • Dodávat ve formátu .pdf anebo .jpg, .tif v kvalitě nejméně 300 dpi., v prvním týdnu třetího měsíce příslušného štvrtletí (jak je uvedeno výše v kalendáři).