Knihy


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

je brož. publikace zabývající se na 400 stranách problematikou vyhodnocování v rehabilitaci.

Text je doplnĕn 325 obrázky, ze kterých vĕtšina je nově nafotografována pro potřeby této učebnice. Jen některé, ilustračně výhodné, jsou přebrány z jiných publikací. Tématicky je prezentovaná diagnostika rozložena do čtyř základních celků: vyšetřování v oblasti léčebné rehabilitace, vyšetřování v oblasti pracovní rehabilitace a vyšetřování v oblasti psychosociální a výchovné rehabilitace.

Tato učebnice provází čtenáře problematikou, kterou se propracuje k rehabilitačnímu vyhodnocení u vyšetřovaného pacienta. Neklade si tedy za úkol poskytovat komplexní anatomický, patologickoanatomický, patologickofyziologický, kineziologický, případně etiologický soubor informací, ale je napsána s vědomím, že čtenář tyto základní informace již získal v průběhu studia jiných odborných předmětů. Přesto možno říci, že podává ucelený pohled na danou problematiku studujícimu čtenáři – či již v pregraduálním studiu nebo v průběhu postgraduálního studia.

Učebnice je tedy koncipována jako komplexní informace pro studenta, fyzioterapeuta, rehabilitačního pracovníka, rehabilitačního asistenta, atestanta a pod., který bude pracovat v tímu s rehabilitačním lékařem a je proto aspoň okrajově informovaný, co tento lékař dělá, jaké postupy používá, musí mu též rozumět, aby nedocházelo k šumům a hlavně ke ztrátám informací. Je totiž zřejmé, že jak na straně fyzioterapeuta, tak i na straně rehabilitačního lékaře se o dané problematice zhromažďuje množství informací z rozličných úhlů pohledu a pro dobro pacienta je potřebné, aby obě strany měly na dané téma společnou řeč. Jsou zařazeny mnohé nové celky – v případě testování svalové síly možno hovořit o nových kapitolách, ktoré byly v předchozích pracích jen okrajově spomenuty. Jsou zařazeny mnohé dosud nepublikované testy potřebné pro rehabilitační praxi.

Na publikaci si možno cenit i to, že překonala určitý druh animozity a podává na několika stranách a obrázcích stručný přehled novodobé historie našeho oboru. Výhodou je i zařazení kapitoly s koncepcí oboru. Pro potřeby vědecké práce je prospešná část uvedená na závěr učebnice, která se věnuje statistickému zpracování a ilustrativně uvádí jednotlivé kroky, které musí autor udělat při sestavování často používané dotazníkové metody.

Vydavatelství LIEČREH GÚTH
Fotografie Anton Gúth
Grafická úprava Anton Gúth

Příprava textů Mária Planková, Katarína Lukáčová, Ivana Hollá, Viera Švenková
Príprava fotografií Alžbeta Fratričová, Katarína Gúthová, Daniel Hošek
Schémy a kresby Anton Gúth, Vladimír Lánik
Sazba Tono a Toni Gúth
Tiskárna Richard Prikler
Rukopis posoudili Miron Šrámka, Pavol Rodan, Ladislav Kiss

Copyright © by LIEČREH GÚTH Bratislava

ISBN 80-88932-13-0
EAN 9788088932130

Kniha byla vytištěna na Slovensku


Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Vydavatelství LIEČREH vydalo publikaci Liečebné metodiky v REHABILITÁCII pre fyzioterapeutov v roce 2005.

Publikace je rozdělena do čtyř základních celků: léčebné metodiky pro léčebnou rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, psychosociální rehabilitaci a výchovnou rehabilitaci.

Tématicky vychází tato učebnice; která je určená pro studenty rehabilitace, fyzikální terapie a balneologie, jakož i pro studenty v postgraduální oblasti; z předchozích učebnic vydaných naším vydavatelstvím v minulosti.

Proti svým předchůdkyním má již na svých 470 stranách více jak polovinu úplně nových učebních textů. Učebnice vyplňuje komplexním způsobem prostor určený pro léčebné výkony v oblasti léčebné, pracovní, psychosociální a výchovné rehabilitace.
Vyděluje úkoly fyzioterapeuta, resp. rehabilitačního pracovníka a rehabilitačního lékaře. Jejich vzájemné aktivity se nemohou překrývat, ale musejí být při ovlivňovaní zdravotního stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačním lékařem vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikováním poškození. Společně musejí potom vypracovat rehabilitační plán a cíl, jehož obsah by měl vycházet právě z metodik uveřejněných v této knize.

I při poměrně velkému rozsahu knihy si autoři uvědomují nemožnost detailního rozebíraní jednotlivých témat. V menším počtu případů, když jsou údaje standartně známé, přistoupili raději k redukci popisu, případně jen k heslovitému vymezení pojmu, resp. některá témata museli z prostorových důvodů úplně vynechat. Při jiných tématech je však problematika rozebrána podrobněji.

Vydavatelstvo LIEČREH

Fotografie Anton Gúth a Lucia Merceková, Alžbeta Fratričová, Katarína Gúthová, Daniel Hošek, Juraj Mareček, Ingrid Špringrová, Dagmar Pavlů, Miroslav Tichý, Dana Tóthová a iní
Grafická úprava Anton Gúth
Příprava textů Mária Planková, Katarína Lukáčová a Ivana Hollá
Schémy a kresby Anton Gúth a Vladimír Lánik
Sazba Toni a Tono Gúth
Tiskárna Tlač Prikler
Rukopis posoudili Miron Šrámka a Ladislav Kiss
Adresa pro korespondenci rehabilitacia@rehabilitacia.sk

Copyright © by LIEČREH GÚTH Bratislava
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a kopírování tohoto díla je možné jen s písemným souhlasem vydavatele.

ISBN 80-88932-16-5
EAN 9788088932161

Vytištěno na Slovensku


BOLESŤ a škola chrbtice

Na 128 stranách vyšla v r. 2017 kniha vo vydavateľstve LIEČREH vo svojom 5. vydaní s názvom Bolesť a škola chrbtice, ktorá je ďalšou verziou už známych publikácií. Je určená predovšetkým laikom, ale aj odborným pracovníkom. Čítať ju má hlavne pacient laik, ktorý s minimálnou dávkou znalostí o medicíne, vie pochopiť zmysel podávanej látky.Autor predložil v publikácii populárnym spôsobom odborný text, venujúci sa príčinám, klinickému obrazu, spôsobom liečby a prevencie bolestivých stavov a možným riešeniam z hľadiska školy chrbtice. Je popísaná: prevencia, zvládnutie akútneho stavu, opatrenia v domácom prostredí, pracovnom prostredí a pri hobby aktivitách. Zvláštnu kapitolu tvoria cvičenia, z ktorých by mal pacient niektoré realizovať, po ordinácii lekárom a natrénovaní rehabilitačným pracovníkom, každý deň doma aspoň 15 minút. Dočítať sa v nej môžete aj o pomôckach, ktoré sú pacientovi odporúčané na bežný život, do auta, na pracovisko alebo na cvičenie. Každá časť uvádzanej knihy je pre laického i odborného čitateľa zaujímavá, poučná a z praktického hľadiska potrebná.

Až do 90-tych rokov minulého storočia sme u nás nemali ucelenú koncepciu preventívnych opatrení, ktoré by zabraňovali vzniku funkčných ťažkostí chrbtice. V anglicky hovoriacich krajinách sa od konca 19. storočia, vďaka austrálskemu hercovi Alexandrovi – ktorého objavné poznatky o posture ako východisku pre aktivitu pohybového aparátu, sformovali hnutia označované ako backschool, ktoré predstavovali najnovšie názory na vznik ťažkostí s chrbticou, spôsob ich medicínskeho zvládnutia a navyše praktické rady do života: ako ležať, ako vstávať z postele, umývať sa, obliekať sa, ako správne sedieť v aute, v práci, ako správne dvíhať, kosiť, rúbať drevo a pod. Keď sa vám dostane do ruky takáto kniha, uvedomíte si, aké je ľahké robiť prevenciu, keď už chrbtica bolí a pacient je ochotný vo všetkom spolupracovať. Avšak je ťažké presvedčiť človeka, ktorý bezprostredne netrpí, ale je ohrozený vznikom možnej choroby. Prípadne ako ťažké je osloviť čo najširší okruh ľudí, ktorí doteraz ťažkosti s chrbticou nemali, ale nesprávnym spôsobom života sú na bolesti chrbtice a ťažkosti s ňou „predurčení“.

Musíme si uvedomiť, že v reťazci príčin a následkov bolestí je chrbtica až na konci. Najskôr je obyčajne prítomné statické preťaženie pohybového aparátu – sedenie v škôlke, škole, za počítačom, v aute, pri televízore…, potom prichádza ako následok porucha nervovej regulácie, porucha súhry svalov – čiže porucha funkcie pohybového aparátu na rôznych stupňoch. Spôsob spracovania popisovanej problematiky v knihe sa približuje spôsobu rozmýšľania a uvažovania laickej verejnosti.

Pacient bude určite rád, keď sa z knihy dozvie, ako môže ťažkostiam s chrbticou predchádzať. Nechceme touto publikáciou nahradiť funkciu rehabilitačného lekára. Jeho úlohou je medicínske zvládnutie ochorenia. Kniha je určená laikom a rehabilitačným pracovníkom, ktorí povedú následnú rehabilitačnú výchovu k správnym pohybovým návykom, správnemu držaniu tela, systematickému cvičeniu zameranému na vyváženie svalovej nerovnováhy, výchove k správnym stravovacím návykom, psychickému uvoľneniu a týmto všetkým k predchádzaniu opätovného vzniku bolestí chrbtice. Je štrukturovaná ako návod k jednotlivým krokom, ktoré musíme prekonať pri vedení svojho pacienta, resp. klienta a „jeho chrbtice“. Príslušnú formu liečby po zvládnutí akútneho ochorenia je vhodné doplniť nácvikom školy chrbtice, či už priamo na rehabilitačnom pracovisku alebo v špeciálnych kurzoch.

Publikácia nie je zámerne bohatá na počet strán – len 128. (Podľa nášho výskumu sa viac ako 90% pacientov „nedočítalo“ do konca, keď mala odborná kniha o chrbtici väčší rozsah a odbornejšie zameranie). Na predkladanej ploche je však sústredený koncentrát vedomostí, ktoré autor pre pacienta získal z literatúry a v každodennej praxi s pacientom trpiacim poruchami pohybového aparátu. Kapitoly sú zoradené v poradí, v akom treba postupovať od chvíle, keď si pacient uvedomí, že má chrbticu (za normálnych okolností si to, že ju má, totiž neuvedomuje).

Na stranách knihy je použitá priama reč (Icherzählung) – priama reč je totiž ideálna na „vtiahnutie“ pacienta, resp. klienta do problému. Chcel by som na tomto mieste povedať, že až pokým som sám nemal ťažkosti s chrbticou, napriek tomu, že som pacientov s týmto ochorením liečil 25 rokov, nemal som predstavu o tom, aké problémy a bolesti je táto porucha schopná spôsobiť.
Od školských rokov na lekárskej fakulte je lekárovi známy základný liečebný postup, ktorý sa pri týchto ťažkostiach uplatňuje. Ten hovorí, že najdôležitejšie je odstrániť bolesť. Tu obyčajne snahy väčšiny lekárov končia. Keď pacient prestane mať akútne bolesti, považujú ho za zdravého. Len u malej časti pacientov sa podáva aj fyzikálna liečba. Pacienti túto zložku liečby prijímajú pozitívne len dovtedy, pokiaľ nevyžaduje z ich strany aktivitu. Veľmi si chvália masáže, parafín, saunu a niektoré protibolestivé elektroprocedúry, ale z donútenia a s nevôľou prijímajú cvičenia, ktoré vyžadujú ich aktívnu účasť.

Treba povedať, že aj dnes sa stretávame s dobre mienenými radami, ktoré však majú nesprávny obsah. Lekári, ale aj v súčasnosti vydávané publikácie odporúčajú „posilňovať svalový korzet“ a pod. Takto formulované odporúčanie je zavádzajúce a demonštruje neznalosť problematiky. Ako sa dozvite z knihy, svaly nemožno cvičiť len posilňovaním („posilňovať svalový korzet“), treba ich na cvičenie aj správne pripraviť a hlavne zariadiť aj ich uvoľňovanie, vyváženie. Navyše, a to je najdôležitejšie, musíme pacienta nacvičiť, ako realizovať všetky pohybové aktivity v dennom živote predpísaným spôsobom.

Zdravotnícky personál popri množstve iných starostí často nemá ani chuť, ani trpezlivosť na to, aby pacienta získal pre aktívny prístup k svojim ťažkostiam. Pacient vo chvíli, keď je prepustený z nemocnice alebo je ukončená ambulantná starostlivosť, obyčajne skončí s cvičením, prípadne cvičí len dovtedy, kým si ešte chrbticu „uvedomuje“, kým ho pobolieva, kým ho niečo omína. Na svoj aktívny prístup zabudne v to ráno, keď sa prebudí, vstane a nič ho (dočasne) nebolí. Tento stav možno hodnotiť ako časovanú bombu, ktorá vybuchne, keď to dotyčný najmenej čaká. Ťažkosti sa obnovia a pacient tak ako prvý raz obviňuje „dvíhanie mince“, „počasie“, „trhnutie“ alebo inú činnosť. Pravda je však úplne inde. A o tom sa možno dočítať v predkladanej knihe.

Niekoľko kapitol umiestnených v druhej časti knihy je venovaných problematike cvičení, ktoré musí, po vyšetrení lekárom, zahájiť rehabilitačný pracovník. V druhej fáze, keď sa to pacient naučí, mal by ich realizovať denne doma sám. Možno je tých cvičení uvedných väčšie množstvo, ale je to z dôvodu, že čitateľ sa niektorú – potrebnú pre seba, naučí, a keď niečo z nej zabudne, môže si zabudnutú zostavu konkrétneho cvičenia z tejto knihy zopakovať.

Autor: Anton Gúth
Rukopis posúdil
: Karol Hornáček, Oľga Madajová, Janka Ľalíková, Nataška Martinásková
Vydavateľstvo
 LIEČREH

Adresa vydavateľstva: LIEČREH, Na barine 16, Bratislava-Lamač 841 03, Slovensko
Copyright © by LIEČREH Bratislava
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie tohto diela je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa.


Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia

Vydavatelství LIEČREH v kooperaci s vydavatelstvím Typoset print připravilo pro rehabilitační veřejnost barevnou publikaci pod názvem Voda a chlad – prevence, terapie a rehabilitace, kterou napsala skupina předních autorů z oblasti rehabilitace, lázeňství a fyzikální terapie. Kniha je populárně podanou učebnicí, jež seznamuje čtenáře poutavým způsobem s možnostmi prevence, terapie a rehabilitace za pomocí vody a chladu. Autoři vycházejí z vědeckých a odborných faktů, a proto kniha poslouží jako učebnice, ale zároveň podávají poznatky dostatečně populárně, aby mohl knihu číst i zájemce o problematiku bez příslušného odborného vzdělání.

Z hlediska dlouhodobé strategie našeho oboru je potěšující, že v knize dostala náležitý prostor problematika hydrokinezioterapie, protože naposledy byla v naší literatuře prezentována v roce 2007 – tedy už před více jak deseti lety.
Za pozoruhodný je třeba považovat i historický exkurz do minulosti léčby vodou a chladem na Slovensku: dozvídáme se překvapivé informace, že současníky věhlasných německých odborníků, jakými byli Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp, po nichž jsou dodnes pojmenovány terapeutické postupy v našem oboru, byli pezinský lékař Ján Karol Lübeck a dva Záhoráci – Ján Šulek a Fraňo Madva, ke kterým se historie chová dosud macešsky.

Mnozí z autorů publikace jsou evidentně zapálení pro preventivní a léčebné programy spojené s otužováním, plaváním a aplikací chladu jako významného léčebného prostředku.
Za pozoruhodný možno považovat i fakt, že se ve slovenské literatuře uvádějí indikace a kontraindikace pro krvekomoru, které jsou navíc doplněny i základními technickými údaji.
Tato kniha tedy otevírá nové možnosti, nové perspektivy jednak pro celý náš obor, ale zároveň i pro jednotlivá pracoviště, která se podujala na aplikaci některé z popisovaných procedur.

Copyright © Pavol Dinka (ed.). Ernest Caban, Juraj Čelko, Anton Gúth, Ján Rapák. Janka Zálešáková, 2008
Edition © Formát, 2008

VODA A CHLAD
prevencia liečba rehabilitácia

Sestavovatel: Dr. Pavol Dinka

Autoři:

MUDr. Ernest Caban
Prof. MUDr. Juraj Čelko, CSc.
Dr. Pavol Dinka
Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
RNDr. Ján Rapák
MUDr. Janka Zálešáková

Kniha je určena pro laickou veřejnost a pro studující v oblasti rehabilitace, balneologie a fyziatrie, jakož i pro studenty Vysoké školy zdravotní a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě

Lektorovali: MUDr. László Kiss, CSc., Ing. Alexander Kirschner
Fotografie: Bohumil Bemmer, Ing. Peter Hoták, Lukáš Grešner, Ing. Alexander Kirschner, Mgr. Roman Murín, Radoslav Rabatin, archív –
Slovenské ľadové medvede — Polar Bears Slovakia, archív autorov, fotokópie archívnych dokumentov

Slovenští lední medvědi – Polar Bears Slovakia, archivy autorů, fotokopie archivních dokumentů

Vydavatelství: Formát & Liečreh

Jazyková redakce: PhDr. Zora Špačková

Obálka: Pavel Kordoš & Jakub Dvořák

Vydání první, Bratislava 2008


fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA , vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie


Publikace se věnuje ve II. propracovaném vydání problematice neurofyziologických pochodů, s nimiž se student či pracovník v oblasti rehabilitace denně setkává a jejich účinky denně využívá. Skripta jsou koncipována jako kniha na dokreslování. Na dvojstraně je vpravo text a vlevo jsou schemata a nákresy vytvořené vždy jen volnou rukou bez úprav – tedy tím způsobem, jak to obyčejně dělá člověk, který danou problematiku studuje a píše si a kreslí k textu nákresy volnou rukou.

Autor: Anton Gúth, spoluautor: Filip Schmidt

Rukopis posoudil: Prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc., PhDr. Zuzana Oravkinová, Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

Vydavatelství LIEČREH GÚTH

Kresby Anton Gúth
Grafika a fotografie Anton Gúth
Příprava textu a fotografií: Andrea Konečníková, Martinka Smiešková, Danka Fandelová
Sazba: Anton Gúth

Adresa vydavatelství: LIEČREH


Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia je pohybová liečba vo vodnom prostredí. Táto publikácia je vydaná po dvadsatich rokoch v druhom vydaní, je určená pre študujúcich v oblasti rehabilitácie, v rámci ktorej pacientov je hydrokinezioterapia prínosom. Jej vydanie si vynútili potreby praxe, ktorá v našich podmienkach často zaostáva za súčasnými reálnymi možnosťami. Hydrokinezioterapia sa veľmi dynamicky rozvíja, čoho výsledkom je nielen vznik rôznych špecializácií, ale i rôznych škôl. Naše doterajšie skúsenosti, ktoré boli rozšírené pobytom na renomovaných pracoviskách, ako i poznatky z literatúry nás podnietili k tomu, aby sme sa pokúsili priblížiť informácie o súčasných možnostiach tejto formy liečebnej rehabilitácie od základných pravidiel až po popis jednotlivých techník. Pretože realizačným výstupom by malo byť sprístupnenie tejto progresívnej liečebnej formy pacientom, jednotlivé kapitoly sú venované chorobným stavom, ktoré sú v praxi pre hydrokinezioterapiu najčastejšie indikované. V závere sú naviac uvedené ďalšie diagnózy, u ktorých sú s hydrokinezioterapiou dobré skúsenosti. Fotografie, ktoré sú doplnením textu, majú pomôcť k návodu na aplikáciu rôznych techník a cvičení, ktoré sa pri určitých chorobných stavoch najčastejšie využívajú. Nedajú sa však aplikovať paušálne, vždy je potrebné vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu pacienta. To, ako sa uvedené návody dajú rozšíriť a modifikovať, závisí od skúseností a vynachádzavosti terapeutov.
Studené kúpele ordinované lekárom spomína už rímsky cisár Marcus Aurélius vo svojej knihe Hovory so sebou, ktorú napísal počas vojenského ťaženia niekde v oblasti slovenskej rieky Hron. Cvičenie vo vode pri „paralýze“ odporúčal stredoveký lekár Caelius Aurelianus v 4. storočí.
Prvé moderné využitie cvičenia vo vode v budove bolo použité koncom minulého storočia na klinike v Petrohrade ako „kineto-terapeutické kúpele“.
Hydrokinezioterapia ako metóda i názov má americký pôvod. Charles L. Lowman z Los Angeles počas návštevy Chicaga v roku 1924 videl v Spauldingovej škole pre choré deti cvičiť niekoľko detí v drevenej nádrži.
Liečebné účinky cvičenia vo vode:
a) zmiernenie bolesti,
b) svalová relaxácia,
c) zlepšenie alebo udržanie rozsahu pohybu kĺbov,
d) reedukácia funkcie postihnutých svalov,
e) zlepšenie cirkulácie,
f) strata strachu z funkčných aktivít a
g) udržanie alebo zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja.

Autori: Juraj Čelko, Janka Zálešáková, Anton Gúth

Vydavateľstvo: LIEČREH 
Rukopis posúdili: Oľga Madajová, Mária Štefíková
Grafická úprava: Anton Gúth
Technická spolupráca: Alena Horňáková, Mária Kapitánčiková, Marta Bezáková,  Radka Poláčková a Oľga Čelková
Sadzba: Tono Gúth a Summerhouse

Copyright © by LIEČREH Bratislava 1997, 2017


propedeutika v REHABILITÁCII

II. vydanie

Skriptá „Propedeutika v rehabilitácii“ sú súhrnom diagnostických metód používaných v rehabilitácii, ktoré po vedeckej stránke zodpovedajú poznatkom prezentovaným v súčasnej domácej i zahraničnej literatúre – ich východiskom sú známe fakty a postupy.
Autor pri ich zostavovaní vychádzal z predpokladu, že čitateľ má  poznatky zo základných anatomicko-fyziologických odborov. Preto sa nevenuje tejto stránke problematiky detailne. Má to však na druhej strane výhodu, že študujúci nie je zaplavovaný zbytočnými dátami tak, ako to, bohužiaľ,  v mnohých podobných publikáciách býva. Autor mal ťažkú úlohu – predložiť študentom skriptá bazálnych informácií  vo vyšetrovacích metódach, ktoré budú východiskom v odbornom raste budúcich rehabilitačných asistentov, rehabilitačných pracovníkov a fyzioterapeutov. Na základe skúseností z praxe môžem povedať, že takéto dielo je pre našich pacientov s poruchami pohybového aparátu potrebné ako soľ. Vec sa podarila. Predkladané skriptá totiž dávajú čitateľovi stručný, ale jasný, pre prax použiteľný návod, ako k danej problematike pristupovať a kde prípadne hľadať podrobnosti.
Prínosom každej kapitoly je to, že vychádza z praxe. Sú Vám predkladané praktické skúsenosti a osvedčené vedomosti.  I keď sa na prvý pohľad zdá, že je učebnica napísaná vedecky chladno, za každou jej stránkou sa skrýva láska k človeku, k pacientovi, jeho rodinnému príslušníkovi, študentovi alebo spolupracovníkovi. Vás, čitateľov, by táto kniha mala viesť k snahe osvojiť si predkladané poznatky. Kniha je stavaná tak, že keď jej čitateľ – študent – bude neskôr pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, musí mu porozumieť, musí vedieť, čo ordinujúci lekár svojím záverom zamýšľa, aby mohol jeho poznatky čím lepšie aplikovať v praxi. Nesmie totiž dochádzať ku stratám pri výmene informácií medzi rehabilitačným lekárom a fyzioterapeutom, keď na jednej strane toho jeden veľa vie a aj na druhej strane toho druhý veľa vie. Veľakrát však nemajú „spoločnú reč“, a tým sa môže podstatná časť informácií stratiť – nerealizovať, čo, bohužiaľ, najviac postihne ich spoločného pacienta. Spoločný tím teda neznamená len spoločného pacienta, ale aj kolegialitu a hlavne „spoločnú reč“. Viacero fyzioterapeutov vidí totiž vo vysokoškolskom štúdiu cieľ stať sa doktorom a „zbaviť sa lekára nad sebou“ –  je to scestné myslenie, lebo cieľ je kdesi úplne inde. Jedná sa totiž o novú kvalitu koexistencie a spolupráce na jednom a tom istom probléme – a tým sú pacientové ťažkosti… A okrem toho „už za rohom“ je termín, ktorý stanovila EÚ – po ňom budú môcť na poste rehabilitačného pracovníka alebo fyzioterapeuta pracovať len pracovníci, ktorí budú mať absolvovaný aspoň najnižší vysokoškolský stupeň vzdelania – teda bakalára. Táto publikácia má teda neskromný cieľ – pomôcť Ti pri tom.

Autor: Anton GÚTH

Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava: Toni Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Tlač Prikler
Rukopis posúdil: Miron Šrámka a Janka Ľalíková

Copyright © by LIEČREH Bratislava, 2006, 2016


REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo

REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo. Myšlienkovo vychádza táto učebnica; určená pre študentov ošetrovateľstva nerehabilitačných smerov (lekár, zdravotná sestra, logopéd, psychológ…), ako i študentov v postgraduálnej oblasti; z najnovších poznatkov rehabilitačnej medicíny podaných na takej úrovni, aby oboznámili čitateľa s požadovanou problematikou, ale zároveň neišli neprimerane do podrobností, ktoré sú určené fyzioterapeutom a rehabilitačným lekárom vo vlastnom odbore.
Učebnica vypĺňa komplexným spôsobom priestor určený na liečebné výkony v oblasti liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie pre ošetrovateľstvo.
Učebnica vydeľuje úlohy zdravotnej sestry, fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka a rehabilitačného lekára. Ich vzájomné aktivity sa nemôžu prekrývať, ale musia byť pri ovplyvňovaní zdravotného stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačným lekárom vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikovaním poškodenia a rehabilitačným výkonom, ktorý musí spolupôsobiť pri ošetrovateľskom procese.
Napriek pomerne veľkému rozsahu predkladanej knihy na 100 stranách je si autor vedomý nemožnosti detailného rozoberania jednotlivých tém. V menšom počte prípadov, keď sú údaje známe z iného štúdia, pristúpil skôr k redukcii opisu, prípadne len k heslovitému vymedzeniu  pojmov, resp. niektoré témy musel z priestorových dôvodov úplne vynechať. Pri iných témach je problematika rozobraná podrobnejšie (napríklad rehabilitačné minimum, škola chrbtice…).
Zásadná výhoda publikácie REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo je skutočnosť, že vychádza z praxe a je určená pre prax. Prax  a skúsenosť sú totiž najlepší overovatelia účinnosti jednotlivých metodík.

Autor: Anton GÚTH
Vydavateľstvo LIEČREH 
Grafická úprava: Anton Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Svornosť
Rukopis posúdil: Miron Šrámka

Copyright © by LIEČREH Bratislava, 2016


Hippoterapia – hipporehabilitácia

V říjnu tohto roku vydalo vydavatelství Ševt delší dobu očekávanou publikaci Hippoteraia – hipporehabilitácia, ISBN 978-80-8106-031-1. Autoři této monografie, Hornáček a kolektiv, kteří danou metodiku u nás teoreticky i prakticky rozpracovali a léta ji i prosazují, velmi instruktivně a komplexně tuto problematiku prezentují na 316 stranách s použitím 154 obrázků, 46 tabulek, 5 diagramů a 5 grafů. Kniha vychází z původní práce Hippoteraia – liečba pomocou koňa, která je však i po třech vydáních vyprodaná. Nová publikace se komplexně a cíleně věnuje užší problematice: využívání koně k rehabilitaci tělesné stránky – hypporehabilitaci. Jejími cílovými čtenáři jsou tak především fyziatři a fyzioterapeuti. Obohatí však určitě i odborníky z oblasti psychiatrie, psychologie, pedagogiky a hippologie. Jim však byla věnována hlavně publikace Hippoterapia – pedagogicko-psychoilogické jazdenie, v níž jsou rozpracovány otázky, jak využívat působení koně na psychické funkce a která vyšla ve vydavatelství Ševt v roce 2009.
Slovenská hippoterapie přešla úspěšnou cestu od problematických začátků až po současný plně akceptovaný obor; je podrobně rozpracovaná v úvodní části. Po ní následují zajímavé historické informace týkající se využívání koně v ovlivňování zdraví lidí na Slovensku a rozpracování terminologických otázek v oblasti hippoterapie. Ta je ve světě velmi různorodá a nejednotná. Působení hippoterapie na člověka, zvláště se zaměřením na posturu, je věnována samostatná kapitola, kterou teoreticky rozpracoval hlavní autor předkládané publikace. Podobně je tomu v kapitole, která se věnuje předpokládaným energetickým interakcím mezi koněm a pacientem, co je ilustrováno barevnými fotografiemi. Kniha je doplněna o kapitolu o biomechanice pohybu koně a pacienta, sedícího na něm. To nám umožňuje lépe pochopit jedinečné působení koně na naše tělo.
Velkým oobohacením jsou přepracované části o stimulačním polohování na koni, ale i nové, o stimulačním polohování na člověku, jež autor vypracoval tento rok. Můžeme ho využívat už u několikotýdenních dětí a tak co nejdříve začít komplexní rehabilitaci, hlavně u pacientů s neurologickými lézemi. Úplně novou je i kapitola o sportovní jízdě postižených, kterou využíváme jako nadstavbovou část u pacientů pokračujících po základní hipporehabilitaci.
Přepracovaná je i část o vykonávání hippoterapie v návaznosti především na Hippoterapii hodnotící a Hippoterapii evaluačný test, které vypracovali autoři publikace a obohatili o ně světovou literaturu z hlediska možnosti objektivizace působení této metodiky. Kniha je rovněž doplněna o samostatné kapitoly o posture a spasticitě, které nejvýrazněji ovlivňujeme v rámci hipporehabilitace. Úplně nová je i kapitola o ošetřovatelské péči v souvislosti s hippoterapií. Obě mají u pacientů s neurologickou symptomatologií, především dětskou mozkovou obrnou, principiální význam. Otázce současného stavu a perspektivám rozvoje hippoterapie se věnuje závěrečná kapitola, vycházející ze studie o informovanosti jednak potenciálních pacientů a jednak perspektivních realizátorů – studentů LF UK,PeadF UK, FF UK a EF UMB.

Tato publikace představuje velký přínos pro zájemce o hipoterapii a především o hipporehabilitaci. Doplňuje už známé poznatky o této metodice, prezentuje nejnovější informace z naší i světové literatury (200 citací) a uvádí dokonce úplně nové přístupy, které zatím nebyly ani u nás a ani v zahraničí známé; využívání poznatků z této monografie je i z tohto pohledu značně nadčasové.

Autor: Karol Hornáček

Spoluautoři: Karol Hollý, Alexandra Kafková, Anna Páleníková, Eva Poliačiková

Vydavatelství: ŠEVT, a.s. 2010


KÚPELE ODVIATE ČASOM

Eva Potočná a Július Cmorej: KÚPELE ODVIATE ČASOM, Region Poprad, s.r.o., Poprad 2012, 208 strán, IBSN: 987-80-970183-3-7

Slovensko je mimoriadne bohaté na minerálne vody a prírodné podmienky, umožňujúce liečenie širokého spektra chorôb. V minulosti vznikalo na jeho území množstvo kúpeľov – hlavne             v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia. V populárno-náučnej publikácii, prezentujúcej celý rad odborných balneologických informácií, sa jej autori zameriavajú výhradne na tie kúpele, ktoré už dnes nejestvujú v svojej pôvodnej podobe, resp. v objektoch, v ktorých prežívali svoj najväčší rozkvet a nepatria teda k dvatsiatim dvom v súčasnosti fungujúcim kúpeľom, zaradeným do štátneho zoznamu kúpeľných zdravotníckych zariadení. Ide o 75 kúpeľov, ich  históriu, liečebné zameranie, ale aj architektúru a rôzne spoločenské aktivity. Publikácia zahŕňa reprodukcie takmer 400 historických pohľadníc týchto kúpeľov, niekedy mimoriadne vzácnych a doteraz nezverejnených. V texte sa spomínajú aj viaceré mená odborníkov, ktorí sa zaslúžili o niekdajší rozvoj kúpeľníctva na území Slovenska, alebo boli jeho popularizátormi. Uvedené sú tiež autorské state o histórii kúpeľníctva na Slovensku a o vzniku a vývoji poštových pohľadníc. Publikácia formátu A4, vytlačená na kriedovom papieri, reprodukujúca pohľadnice kúpeľov v ich pôvodných farbách, obsahuje aj aglické resumé.

Publikáciu  KÚPELE ODVIATE ČASOM si možno objednať za 30,-€ u vydávateľa:
Region Poprad, s.r.o., Suchoňova 3390/31,  038 01 Poprad, a síce na  jeho webovej stránke
www.regionpoprad.sk
Prípadné otázky adresujte na: region@centrum.skregion@centrum.sk
Ing. Karel Nowak, mobil 0905/892- 851


Bojniansky zázrak

Autor: Janošík Jiří

Vydavateľstvo: Goralinga, 2011

brožovaná väzba | 96 strán
ISBN (EAN): 9788097004248
rozmer: 15,7×21,5 cm

Mimoriadne významnú archeologickú lokalitu Bojná, aj keď je všeobecne známa iba niekoľko rokov (archeológovia tu systematicky pracujú od roku 2003), iste netreba záujemcom o naše najstaršie národné dejiny osobitne predstavovať. Kniha Bojniansky zázrak je osobným vyznaním obdivu autora k tejto lokalite, ktorá svojimi nálezmi významne rozširuje poznanie našich národných a kresťanských koreňov. Vychádza z historických a archeologických poznatkov a opiera sa o výsledky dlhodobej spolupráce s vedúcim bojnianskeho výskumu Karolom Pietom z Archeologického ústavu v Nitre. Zvláštnu pozornosť venuje autor nálezom pozlátených plakiet z prenosného oltára a bronzového závesného zvona, ktoré patria k najstarším dokladom kresťanstva na území dnešného Slovenska v predveľkomoravskom období. Pritom fragmenty písma na dvoch plaketách sú vôbec najstarším dokladom jeho použitia v slovenských dejinách. Kapitola venovaná histórii a pozadiu bojnianskych objavov je veľmi otvoreným príspevkom do diskusie o závažných etických otázkach archeologického výskumu a problémoch tezaurácie artefaktov kultúrneho dedičstva v našich súčasných podmienkach. Knižka je však predovšetkým príbehom znovuobjavovania Bojnej, ako ho vnímal, spoluvytváral a prežíval autor sám. Je určená záujemcom o najstaršiu históriu Slovákov, ktorým poskytne menej konvenčný pohľad na toto obdobie.


Zajakavosť

Část I. : Diagnostika

Publikace, kterou napsal přední slovenský logoped prof. PhDr. Viktor Lechta,má dvě části. První část tvoří stručný sumář nejnevyhnutnějších výchozích informací o klinickém obrazu, patogenéze a integrativním přístupu k syndromu koktavosti, ale zejména konkretní instrukce na jeho diagnostikování. Tyto konkretní instrukce (ve formě tzv. manuálu) umožňují efektivní aplikaci jednotlivých diagnostických technik, které jsou obsahem druhé části publikace. V této části, nazvané Diagnostický materiál, najde uživatel – ve formě volných listů – konkretní techniky, pomůcky a postupy, potřebné pro integrativní diagnostiku koktavosti. Proklamovaná integrativnost se projevuje v konkretních postupech jak na diagnostikování incipientní, tak i fixované a chronické koktavosti a současně v tom, že koktavost se nechápe jenom jako prostá neplynulost řeči, ale jako složitý vzájemný průnik příznaků dysfluence, nadměrné námahy a psychické tenze v komplexním klinickém obrazu, který má v každém jednotlivém případě koktavosti svoje výrazná specifika. Konkretně to znamená, že uživatel tu najde materiál logopedické diagnostiky zameřený nejen na dysfluenci řeči, ale i na možné projevy situační psychické tenze (její cílená diagnostika spadá ovšem do kompetence klinického psychologa, resp. psychiatra) a nadměrné námahy, související s mluvenou řečí. Práce přináší kvalitativní i kvantitativní způsoby hodnocení koktavosti.
Vzhledem na copyright vydavatel dovoluje majitelům publikace jednotlivé volné diagnostické listy z druhé části této práce (Diagnostický materiál) kopírovat a používat při diagnostikování lidí s koktavostí.
Na projektu kooperovali Mgr. B. Králiková, Mgr. L. Štenclová, Z. Olekšáková, A. Škrabáková, Mgr.A.Gúth, A. Vaitovičová.

Obsah

Úvod
1. Integrativní přístup ke koktavosti
2. Integrativní diagnostika koktavosti
Diagnostický materiál formou metodických listů
Specifické anamnestické údaje
Dysfluence
Kvalitativní analýza
Kvantifikace
Nadměrná námaha
Záznamový arch pro diagnostiku symptomu nadměrné námahy
Psychická tenze
Dotazník situační psychické tenze pro rodiče/pedagogy
Dotazník situační psychické tenze pro děti
Dotazník situační psychické tenze pro chronické balbutiky
Komplexní záznamový arch – balbutiogram
Úlohy balbutiogramu – pro předškolní věk
Úlohy balbutiogramu – pro školní věk
Úlohy balbutiogramu – chronická koktavost
Text na čtení
Manuál pro diagnostikování – používaní diagnostického materiálu

Část II.: Terapia

Tato publikace bezprostředně navazuje na monografii V. Lechta: Koktavost (Praha: Portál 2004, ISBN 89-7178-867-8) a publikaci V. Lechta a kol.: Zajakavosť integratívny přístup/Diagnostika (Bratislava: Liečreh Gúth 2005, ISBN 80-88932-17-3).
U
ž z názvů je zřejmé, že jenom všechny tři publikace dohromady, ve vzájemné návaznosti, tvoří kompaktní celek (východiskové, základní informace + integrativní diagnostika + integrativní terapie), umožňující čtenáři jednak pochopit dominující trendy světové balbutologie, jednak prakticky, v rámci logopedické intervence – při integrativní diagnostice a terapii lidí s koktavostí – tyto trendy i aplikovat.
P
ři koncipování předkládané publikace vycházeli autoři nejen z nejnovějších poznatků světové balbutologie, ale i z vlastních víceletých praktických zkušeností získaných v době působení v Centru pro dysfluenci a z výsledků svých výzkumů v této oblasti.
Publikace se
člení na textovou část (tzv. manuál), prinášející základní informace o podstatě integrované terapie koktavosti, i na multimediální nosič (CD-ROM), který obsahuje konkretní pracovní listy pro aplikaci terapeutických postupů pri incipientní, fixované a chronické koktavosti podle jejich specifik.
Auto
ři, objednavatel této práce i vydavatelství chtěli maximálně vyjít vstříc logopedům v praxi, a proto jsou pracovní listy na cederomu (CD-ROM): uživatel (majitel) publikace si takto může pomocí počítače pohodlně okopírovat právě aktuální, momentálně potřebné pracovní listy pro konkretního balbutika, pro právě aktuální terapeutické sezení.
P
řirozeně, z hlediska optimálního pracovního využití tohto materiálu, je výhodné absolvovat kurz s praktickým zácvikem používání pracovních listů při terapii.
Doufáme,
že naše publikace Zajakavosť integratívny prístup/Terapie při aplikaci v praxi nejen přinese nové informace o terapii koktavosti, ale i reálně přispěje k jejímu zkvalitnění, a tím pomůže překlenout dlouhodobě přetrvávající unifikovaný, neefektivní přístup k lidem s koktavostí.


Viktor Lechta a kol.: ZAJAKAVOSŤ / integratívny prístup / Terapia 

Vydala Slovenská asociace logopedů ve Vydavatelství LIEČREH GÚTH, BRATISLAVA 2006.
Na projektu spolupracovali: Mgr. Anton Gúth, Mgr. Barbara Králiková, Mgr. Zuzana Olekšáková, Mgr. Lubomíra Štenclová

Obsah
Úvod
Integrativní terapie koktavosti
1. Východiska
2. Principy
3. Specifika
4. Měřítka efektivity terapie
Literatura

Připojené CD obsahuje soubory:
1. Čarovná krajina (Pracovní listy pro terapii incipientní koktavosti)
2. Čarovné písmo (Pracovní listy pro terapii fixované koktavosti)
3. Špeciálne písmo (Pracovní listy pro terapii chronické koktavosti)


Logopaedica

Sborník Logopaedica je periodikum Slovenské asociace logopedů, který zveřejňuje recenzované příspěvky, zacílené na problematiku narušené komunikační schopnosti z nejrůznějších aspektů jejího zkoumání. Ve sborníku jsou prezentovány jednak původní vědecké a odborné práce, jednak příspevky z konferencí, které organizuje Slovenská asociace logopedů. Adresátem sborníku jsou logopedi působíci v praxi i v oblasti teorie, studenti pregraduálního a postgraduálního studia logopedie /klinické logopedie, jakož i pracovníci souvztažných vědních oborů, kteří se zajímají o problematiku narušené komunikační schopnosti. Každý příspěvek obsahuje kromě samotného textu abstrakt a klíčová slova. V zájmu splnění evropských publikačních standartů prochází každý rukopis recenzním řízením, při kterém nezávislý recenzent posuzuje vhodnost nebo nevhodnost příspěvku na publikování, resp. případné změny, které jsou pro jeho zveřejnění potřebné. Editorem sborníku je prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

 

 

 

 

Logopaedica IV

Stručný obsah:
I. Logopedická intervence při narušené komunikační schopnosti-současné tendence
II. Palatolálie, poruchy artikulace
III. Narušený vývin řeči, specifické poruchy učení
IV. Poruchy plynulosti řeči
V. Neurogenně podmíněně narušená komunikační schopnost
Rok vydání: 2001, počet stran 160.

Logopaedica V

Stručný obsah:
I. Balbuties
II. Kochleární implantace
III. Velofaryngeální insuficience
IV. Kognitivní funkce a
řeč
V. Poruchy
čtení u dětí a u dospělých a strategie terapie
VI.
Řeč orientovaná na dítě a vývin naratív v předškolním věku
Rok vydání: 2002, po
čet stran 124.

Logopaedica VI

Stručný obsah:
I. Kognitivně-neuropsychologický přístup vyšetření a terapie afází. Generativní gramatika a afáze
II. Etický kodex logopeda
III. Rehabilitace dítěte s kochleárním implantátem. První zkušenosti s bilaterálním kochleárním implantátem u nás
IV. Fonémově specifická velofaryngeální insuficience. Artikulační chyby u pacientů s rozštěpem podnebí s/bez rozštěpu rtu.
V. Standartizace testu Kalkúlia III v Maďarsku.
VI. Pokus o aplikaci MLU na slovenský jazyk
Rok vydání: 2003, počet stran 98.

Logopaedica VII

Stručný obsah : Úvod
Kerekrétiová: Poradenství jako součást logopedické intervence
Kroker: Diagnostika a terapiae afáze v akutním stadiu onemocnění
Lechta: Limity terapie koktavosti
Marková : Porozumění vět a afáze
Mikulajová, Váryová, Gacíková: O možnostech rané identifikace dětí ohrozených poruchou čtení
Oravkinová: Diagnostická terapie u dětí s rozštěpem rtu a/nebo podnebí
Scherer: Trénink rodičů koktavých dětí jako možnost terapie incipientní koktavosti
Vassné-Kovácsová: Embryonální přehĺtání
Rok vydání: 2004, počet stran 79.

Logopaedica VIII

Stručný obsah:
Bónová-Slančová: Měření fonologického vývoje řeči
Buntová: Diferenciálně-diagnostické možnosti autizmu a opožděného vývoje řeči v neverbální komunikaci dětí raného věku
Caravolas: Osvojování pravopisu v alfabetickém systému: přehled problematiky a implikace pro slovenštinu
Grohnfeldt: Logopedie v sjednocující se Evropě
Kapalková-Dušeková: Vývoj gest v raném věku
Kerekrétiová: Současný pohled na prevenci poruch hlasu
Kubíková-Lechta: Poradenství pro rodiče koktavých dětí školního věku
Marková-Gúthová: Fonologické procesy v dětském věku
Mikulajová-Vencelová: Hodnocení vývoje ortografických schopností u slovensky mluvících dětí – tvorba metodiky
Oravkinová: Palatální artikulace u dětí s rozštěpem rtu a podnebí
Snovák: Svépomocná skupina a výpočtová technika ve skupinové a individuální terapii
Škodová: Diagnostika a terapie koktavosti. První zkušenosti s aplikací komplexní terapie koktavosti metodou fonograforytmiky v klinické praxi
Škrabáková-Lechta: Možnosti logopedické diagnostiky psychické tenze u chronických balbutiků
Trančíková: Význam konverzační analýzy u pacientů s afází
Vedrödyová-Kerekrétiová: Preventivně-edukačný program hlasové hygieny podle Morana a Jonese jako součást terapie funkčních poruch hlasu.

Vokřál-Dedouch-Horáček: Akustická analýza hlasu a matematické modelování
Zacharová: Případová studie. Palatální artikulace a metody jejího odstraňování

Rok vydání: 2005, počet stran 135.

Logopaedica IX

Vybrané kapitoly z aplikované lingvistiky a neurolingvistiky

Logopaedica IX je monotematicky orientovaná publikace, kterou její autorka zaměřila na oblasti z aplikované lingvistiky a neurolingvistiky; je určena především logopedům, ale nejen jim. V jednotlivých kapitolách, jež se věnují
– rozeznávání hovořených slov,
– sémantickému systému a významu slov,
– slovesu a struktuře věty,
– porozumění větám,
– porozumění textu a
– produkci vět
jsou prezentovány relevantní teorie a modely, vysvětlující jazykové procesy u zdravého jedince. Na konci kapitol jsou uvedeny klinické případy a opisy narušení daných procesů při organickém poškození mozku.
Poslední kapitola se zabývá aplikací lingvistických poznatků při výzkumu afázie, tedy narušené komunikační schopnosti, vznikající při organickém poškození mozku.

Logopaedica X

Editor: Viktor Lechta
Vydavateľstvo LIEČREH GÚTH, Bratislava 2007Proti předcházejícímu monotematickému číslu představuje Logopaedica X koncepčně návrat k původnímu formátu různorodých příspěvků. Jedná se o textovou prezentaci výběru příspěvků z X. mezinárodní konference Slovenské asociace logopedů,která se uskutečnila 16. – 18. listopadu 2006 na Štrbském Plesu.
Jedním z charakteristických znaků této konference (a tedy i jejích příspěvků) bylo – tak dlouho očekávané – vystoupení mnohých mladých autorů, kteří přinesli spolu s novými tématy, novými způsoby jejich zpracování atd. i oprávněnou pozitivní perspektivu do budoucnosti. Uvedenou skutečnost spolu s potěšitelným permanentním zvyšováním kvality většiny příspěvků konstatovali nejen účastníci konference, ale i paní B. Rosén-Gustafssonová, předsedkyně CPLOL (Stálé komise logopedů při EU), která se konference aktivně zúčastnila.
Všechny příspěvky uveřejněné v Logopaedice X přešly standardním oponentním jednáním. Jejich členění ve zborníku odpovídá tématické struktuře konference. Tentokrát jde o pět základních tematických okruhů: bilingvismus, neurogenní poruchy komunikace, poruchy sluchu a hlasu, poruchy plynulosti řeči a raná intervence, narušený vývin řeči.OBSAHLechta, V.: PredhovorRosén-Gustafsson, B.: Pozvanie SAL do klubu CPLOLBilingvizmus
Štefánik, J.: Niektoré teoretické aspekty individuálnej dvojjazyčnostiNeurogénne poruchy komunikácie
Cséfalvay, Zs., Barteková, L.: Efektivita terapie afázie v chronickom štádiu ochorenia

Košťálová, M., Bednařík, J., Mechl, M., Voháňka, S., Šnábl, I.: Multimediální atlas
poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Malík, M., Cséfalvay, Zs.: Hodnotenie lexikálneho výberu v spontánnej reči pacientov s afáziou

Wiedermann, I.: Použitie prvkov virtuálnej reality v terapii afázie

Poruchy sluchu a hlasu
Šimková, Ľ., Kabátová, Z., Groma, M., Šimko, Š., Profant, M.: Dlhodobé sledovanie
a hodnotenie sluchových a rečových schopností prelingválne nepočujúcich detí s kochleárnym implantátom

Kabátová, Z., Profant, M., Šimková, Ľ., Groma, M.: Skríning sluchu novorodencov a včasná terapia

Vedrödyová, M., Kerekrétiová, A.: Najnovšie trendy v zisťovaní etiológie
porúch hlasu u detí

Poruchy plynulosti reči
Lechta, V.: Ciele terapie verzus meradlá efektivity terapie zajakavosti

Králiková, B.: Predikovanie incipientnej zajakavosti pri vývinovej dysfluencii: prvé skúsenosti

Snovák, R.: Britská asociácia balbutikov – osobné skúsenosti

Škrabáková, A.: Význam a možnosti kvalitatívno-kvantitatívneho hodnotenia
situačnej psychickej tenzie pri zajakavosti

Raná intervencia, narušený vývin reči
Horňáková, K.: Raná intervencia na Slovensku

Oravkinová, Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia


Kniha pre rodičov detí s rázštepom pery a podnebia

Autoři Karlind T, Moller, Clark D. Starr a Sylvia A. Johnson začínají opisem různych typů rázštěpů a příčinami jejich vzniku.

Kniha byla původne napsána pro americké rodiny, je však vhodná taky pro rodiče a odborníků v Čechách. Špecialisti ze Slovenské asociace pro rázštěpy doplnili a připravili její vydání.

Autoři: Karlind T, Moller, Clark D. Starr a Sylvia A. Johnson

Překlad a koordinace projektu: PhDr. Zuzana Oravkinová, klinický logopéd, Klinika plastické chirurgie FNsP Ružinov; Bratislava

Slovenské vydání recenzovali:

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.. plastický chirurg a prednosta Kliniky plastickej chirurgie FNsP Ružinov. Bratislava
Doc. MUDr. Jozef Janovic, CSc., plastický chirurg. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Július Hájek, plastický chirurg. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Irena Klímová, čelustný ortopéd. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Dagmar Fekiačová, pediatr. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
Prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD., vedoucí katedry logopédie, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Slávka Zacharová, klinický logopéd, Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava

Vydalo: Vydavatelství Liečreh Gúth 2008 v Bratislavě s povolením Správní rady Univerzity v Minnesotě
Grafická úprava a sazba: Anton Gúth
Fotografie: S povolením anglické licence prebraté z originální knihy.
Jazyková úprava: Viera Švenková
Tlač: Tlač Richard Prikler

Copyright © Správna rada Univerzity v Minnesote

Slovak Copyright © Liečreh

Slovak translation © Zuzana Oravkinová

Slovenské vydaní pripravila SApRO (Slovenská asociácia pre rázštepy) se sídlem ve FNsP Ružinov, Rázštěpová poradňa Kliniky plastické chirurgie, Bratisláv www. roztepy.sk a sponzorovala Nadácia Penta. Publikace je určená pro rodiče detí s rázštěpem pery a podnebí, taky pro studenty , logopédie, rehabilitace, ošetřovatelství

OBSAH

Predslovy k slovenskému vydaniu
Predslov k anglickému vydaniu

Úvod
Kapitola 1: Čo je rázštep pery a podnebia?
Kapitola 2: Tímový prístup k zložitému problému?
Kapitola 3: Chirurgické úpravy rázštepov
Kapitola 4: Kŕmenie dieťaťa s rázštepom
Kapitola 5: Problémy so sluchom: prečo vznikajú a čo sa s nimi deje
Kapitola 6: Rázštep a vývin zubov
Kapitola 7: Rázštep a reč
Kapitola 8: Pohľad do zrkadla: ako rázštep ovplyvní sociálny a psychický vývin dieťaťa
Kapitola 9: Môže sa to stať znova? Genetické poradenstvo
Kapitola 10: Optimizmus, optimizmus, optimizmus
Slovník cudzích slov
Pomocné organizácie v USA
Pomocné organizácie na Slovensku
Odporúčaná literatúra pre rodičov v angličtine
Odporúčaná literatúra pre rodičov v slovenčine
Register


Bolesť a škola chrbtice

Na 112 stranách vyšla v roce 2006 ve vydavatelství LIEČREH publikace, která je další verzí již známých publikací. Je určená především odborným pracovníkům, ale i laikům, kteří by měli vést hodiny školy páteře.

Autor předložil v publikaci odborný text, věnující se příčinám, klinickému obrazu, způsobům léčby bolestivých stavů páteře a možným řešením z hlediska školy páteře. Je popsána prevence, zvládnutí akutního stavu, opatření v domácím prostředí, pracovním prostředí a při hobby aktivitách. Zvláštní kapitolu tvoří pomůcky, které je možné pacientovi doporučit na běžný život, do auta, na pracoviště nebo na cvičení.

Od školních let na lékařské fakultě je lékaři známý základní léčebný postup, který se při těchto težkostech uplatňuje. Ten říká, že najdůležitější je odstranit bolest. Zde obyčejně snahy večšiny lékařů končí. Když pacient přestane mít akutní bolesti, mají ho za zdravého. Jen u malé části pacientů se podává také fyzikální léčba. Pacienti tuto složku léčby přijímají pozitivně jen do té doby, pokud nevyžaduje z jejich strany aktivitu. Velice si chválí masáže, parafín, saunu a některé protibolestivé elektroprocedúry, ale z donucení a s nevůlí přijímají cvičení, která vyžadují jejich aktivní účast.

Třeba říci, že i dnes se setkáváme s dobře míněnými radami, které však mají nesprávný obsah. Lékaři, ale i v současnosti vydávané publikace doporučují „posilovat svalový korzet“ a pod. Takto formulovaná doporučení jsou zavádějící a demonstrují neznalost problematiky. Jak se čtenář dozví z knihy, svaly nemožno cvičit jen posilovaním („posilovat svalový korzet“), třeba je na cvičení i správně připravit a hlavně zařídit i jejich uvolňovaní, vyvážení. Navíc, a to je nejdůležitější, musíme pacienta naučit, jak realizovat všechny pohybové aktivity v denním životě předepsaným způsobem.

Zdravotnický personál při množství jiných starostí často nemá ani chuť, ani trpělivost na to, aby pacienta získal pro aktivní přístup ke svým těžkostem. Pacient ve chvíli, když je propuštěn z nemocnice nebo je ukončená jeho ambulantní péče, obyčejně skončí s cvičením, případně cvičí jen do doby, kdy si ještě páteř„uvědomuje“, dokud ho pobolívá. Na svůj aktívní přístup zapomene to ráno, když se vzbudí, vstane a nic ho (dočasně) nebolí. Tento stav možno hodnotit jako časovanou bombu, která vybuchne, když to dotyčný najméně čeká. Těžkosti se obnoví a pacient tak jako poprvé obviňuje „zdvíhaní mince“, „počasí“, „trhnutí“ nebo jinou činnost. Pravda je však úplně jinde. A o tom je možné se dočíst v předkládané knize.

Anton Gúth

Bolesť a škoal chrbtice

Rukopis posoudil: Prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc.
Vydavatelství LIEČREH
Kresby Anton Gúth
Grafika a fotografie Anton Gúth
Sazba: Anton Gúth
Adresa vydavatelství: LIEČREH

Copyright © by LIEČREH
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv rozmnožovaní, rozšiřovaní a kopírovaní tohoto díla je možné jen s písemným souhlasem vydavatelství.

Vytištěno na Slovensku


Magdaléna Szabová: Pohybom proti ASTME

Autorka nabízí na 144 stranách s 90 obrázky vlastní poznatky a v literatuře dostupné informace, které jsou potřebné pro zvládnutí chronických těžkostí při astmě. Koncová cena je 150 Sk (Kč) + poštovné a balné.

Kniha Pohybom proti astme alebo Dobrodružstvá drevenej opice poskytuje pohybový program pro děti, jejich rodiče, pedagogy a fyzioterapeuty.
Kniha Magdalény Szabové vyšla ve vydavatelství LIEČREH GÚTH v roce 2003. Autorka předkládá doplňující pohled na děti trpící astmou a alergiemi z hlediska léčebné pedagogiky.
V první řadě se orientuje na děti a nabízí jim „Dobrodružstvá drevenej opice“ – která pokračují ve dvaadvaceti setkáních. Příběh, který přináší radost i smutek, smích i možnost hněvu, umožňuje prožít vzrušení, zvědavost, spoluúčast, a tak děti motivuje ke cvičení.

Dřevěná opice Škorica, která se zčista-jasna objevila v obrovské divoké pohádkové džungli, totiž potřebuje pomoc. Velice touží byt živá jako ostatní opice. Pomoc je jasná – naučit se dýchat, rozhýbat nohy, ruce, záda, hrudník – učit se od hmyzu bzučet, od kočkovitých šelem cvičit…Cesta opice Škorice k „živosti“ je dlouhá a namáhavá, ale i zajímavá. Dostává se do království víl, potkává přátele – marionetu Marietu i smutného Pierota… Živé opice ji věrně doprovázejí a na pomoc přichází i Hrdina – všichni spolu si hrají, pracují, chodí na výlety a dokonce točí i film. No uznejte, po tom všem už musí ožít i dřevo!

Program nabízí pohybové hry, cvičení, pantomimu, tanec, masáže, relaxaci na dýchání, držení těla, rozšíření hrudníku, fyzické i psychické posílení; možno jimi obohatit činnosti rodičů, pedagogů a fyzioterapeutů s dětmi. Hodí se i jako program v léčebnách a ozdravovnách, přinese oživení, ozvláštnění, změnu, zábavu. A přitom se cvičí i to, co děti potřebují. V tomto případě si však prohlédněte ještě i náměty na prožitkové aktivity.

Autorka nezůstává jen při dětech, orientuje se i na rodiče. A nezůstává jen při konstatování, že je potřebné pracovat i s rodiči, ale nabízí konkretní programy: na společná cvičení s dětmi, na hlubší zainteresování rodičů do řešení problematiky, na jejich posilnění – fyzické, psychické i sociální, na porozumění potřebám svého dítěte i svým vlastním, na reálnou akceptaci dítěte, na osamostatnění se z příliš těsného vztahu, na rovnocenné soužití. To všechno pomocí pohybových technik různého charakteru – od běžných her přes autogenní trénink, cvičení zaměřené na problémové oblasti (záda, klouby, oči) k technikám taneční terapie, koncentrativní pohybové terapie a pod. Tuto část programu by měl vést zkušený terapeut, některé techniky a náměty se však mohou použít i pro běžnou práci s rodiči. Někdy stačí jednoduchá hra na uvolnění od starostí, trápení, úzkosti. Jen se odhodlat. A pro některé děti může být už jen pohled na hrajícího se rodiče obrovským zážitkem.

Autorka na závěr stručně představuje i třetí program – pro pedagogy. Má informačně-ilustrativní a podpůrný charakter a obsahuje všeobecné návrhy na předcházení těžkostem u dětí, a na specifické aktivity, zaměřené na prohloubení vztahu dětí a rodičů.