Knihy


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

je publikácia, vydaná v roku 2016, ktorá sa zaoberá na 400 stranách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii.

Text je doplnený 325 obrázkami, z ktorých väčšina je novo nafotografovaná pre potreby tejto učebnice. Len niektoré, ilustračne výhodné, sú prebrané z iných publikácií. Tematicky je prezentovaná diagnostika rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v oblasti pracovnej rehabilitácie a vyšetrovanie v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

Táto učebnica sprevádza čitateľa po problematike, ktorou sa dopracuje k rehabilitačnému vyhodnoteniu stavu vyšetrovaného pacienta. Nekladie si teda za úlohu poskytovať komplexný anatomický, patologickoanatomický, patologickofyziologický, kineziologický, prípadne etiologický súbor informácií, ale je napísaná s vedomím, že čitateľ tieto základné informácie už získal počas štúdia iných odborných predmetov a stavia na tom. Napriek tomu možno povedať, že podáva ucelený pohľad na danú problematiku študujúcemu čitateľovi – či už v pregraduálnom štúdiu alebo počas postgraduálneho štúdia.

Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii majú tú výhodu, že základná osnova, ktorú napísal odborník z praxe, bola podrobená oponentúre ďalších odborníkov taktiež z praxe – či už fyzioterapeutov alebo rehabilitačných lekárov a informácie sú postavené na osvedčených diagnostických a testovacích postupoch. Preto môže čitateľ poznajúci inú dostupnú literatúru namietať, že v niektorých bodoch sa odchyľujeme ,,viac ako o štandardnú odchýlku” od iných učebníc. Je to najmä v prípade, keď sa popisovaný postup v praxi osvedčil tak, ako ho uvádzame.

Učebnica je teda koncipovaná ako komplexná informácia pre študenta, fyzioterapeuta, rehabilitačného pracovníka, rehabilitačného asistenta, atestanta a pod., ktorý bude pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, je teda okrajovo informovaný, čo tento jeho lekár robí, aké postupy používa, navyše mu musí rozumieť, aby nedochádzalo k šumom a hlavne k stratám informácii. Je totiž zrejmé, že tak na strane fyzioterapeuta, ako aj na strane rehabilitačného lekára sa na danú problematiku zhromažďuje množstvo informácií z rozličných uhlov pohľadu a pre dobro pacienta je potrebné, aby obidve strany mali na danú tému ,,spoločnú reč”. Sú zaradené viaceré nové celky – v prípade testovania svalovej sily možno hovoriť o nových kapitolách, ktoré boli v predchádzajúcich prácach len okrajovo spomenuté. Sú zaradené viaceré doteraz nepublikované testy potrebné pre našu rehabilitačnú prax.

Na publikácii si možno ceniť okrem odbornej stránky, že prekonala určitý druh animozity a podáva na niekoľkých stranách a obrázkoch stručný prehľad novodobej histórie nášho odboru. Výhodou je aj zaradenie kapitoly s koncepciou odboru. Pre potreby vedeckej práce je prospešná časť uvedená na záver učebnice, ktorá sa venuje štatistickému spracovaniu a veľmi ilustratívne uvádza jednotlivé kroky, ktoré musí autor urobiť pri zostavovaní často používanej dotazníkovej metódy.

Autori: Anton GÚTH a kol.
Vydavateľstvo LIEČREH
Fotografie Anton Gúth
Grafická úprava Anton Gúth
Schémy a kresby Anton Gúth
Sadzba Tono a Toni Gúth

Copyright © by LIEČREH Bratislava
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie tohto diela je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa.


Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Vydavateľstvo LIEČREH vydalo publikáciu Liečebné metodiky v REHABILITÁCII v roku 2015.

Publikácia je rozdelená do štyroch základných celkov. liečebné metodiky pre liečebnú rehabilitcáciu, pracovnú rehabilitáciu, psychosociálnu rehabilitáciu a výchovnú rehabilitáciu.

Myšlienkovo vychádza táto učebnica; určená pre študentov rehabilitácie, fyzikálnej terapie a balneológie, ako i študentov v postgraduálnej oblasti; z predchádzajúcich učebníc vydaných naším vydavateľstvom v minulosti.

Oproti svojim predchodkyniam má však na svojich 400 stranách viac ako z polovice uverejnené úplne nové učebné texty, z ktorých niektoré neboli ešte v slovenčine publikované. Učebnica vypĺňa komplexným spôsobom priestor určený na liečebné výkony v oblasti liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

Vydeľuje úlohy fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka a rehabilitačného lekára. Ich vzájomné aktivity sa nemôžu prekrývať, ale musia byť pri ovplyvňovaní zdravotného stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačným lekárom vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikovaním poškodenia. Spoločne musia potom vypracovať rehabilitačný plán a cieľ, ktorého obsah bude čerpaný práve z metodík uverejnených v tejto knihe.

Napriek pomerne veľkému rozsahu predkladanej knihy sú si autori vedomí nemožnosti detailného rozoberania jednotlivých tém. V menšom počte prípadov, keď sú údaje štandartne známe, pristúpili skôr k redukcii opisu, prípadne len k heslovitému vymedzeniu pojmu, resp. niektoré témy museli z priestorových dôvodov úplne vynechať. Pri iných témach je problematika rozobraná podrobnejšie.

Zásadnou výhodou Liečebných metodík v rehabilitácii je skutočnosť, že knihu písali všetko odborníci z praxe. Taktiež posúdenie v rámci vnútornej oponentúry robili odborníci z praxe, či už rehabilitační pracovníci alebo lekári. Vychádzalo sa vždy z potrieb každodennej činnosti na našich ambulanciách a oddeleniach. Praxou je ovplyvnené aj použitie niekedy viac alebo menej odchylne popísaného postupu v uvádzaných metodikách na stranách učebnice oproti iným publikáciám v tejto oblasti. Prax a skúsenosť sú totiž najlepší overovatelia účinnosti jednotlivých metodík.

Autori: Anton GÚTH a kol.
Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava Anton Gúth
Schémy a kresby Anton Gúth
Sadzba Toni a Tono Gúth
Adresa na korešpondenciu rehabilitacia@rehabilitacia.sk

Copyright © by LIEČREH Bratislava
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie tohto diela je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa.


BOLESŤ a škola chrbtice

Na 128 stranách vyšla v r. 2017 kniha vo vydavateľstve LIEČREH vo svojom 5. vydaní s názvom Bolesť a škola chrbtice, ktorá je ďalšou verziou už známych publikácií. Je určená predovšetkým laikom, ale aj odborným pracovníkom. Čítať ju má hlavne pacient laik, ktorý s minimálnou dávkou znalostí o medicíne, vie pochopiť zmysel podávanej látky.Autor predložil v publikácii populárnym spôsobom odborný text, venujúci sa príčinám, klinickému obrazu, spôsobom liečby a prevencie bolestivých stavov a možným riešeniam z hľadiska školy chrbtice. Je popísaná: prevencia, zvládnutie akútneho stavu, opatrenia v domácom prostredí, pracovnom prostredí a pri hobby aktivitách. Zvláštnu kapitolu tvoria cvičenia, z ktorých by mal pacient niektoré realizovať, po ordinácii lekárom a natrénovaní rehabilitačným pracovníkom, každý deň doma aspoň 15 minút. Dočítať sa v nej môžete aj o pomôckach, ktoré sú pacientovi odporúčané na bežný život, do auta, na pracovisko alebo na cvičenie. Každá časť uvádzanej knihy je pre laického i odborného čitateľa zaujímavá, poučná a z praktického hľadiska potrebná.

Až do 90-tych rokov minulého storočia sme u nás nemali ucelenú koncepciu preventívnych opatrení, ktoré by zabraňovali vzniku funkčných ťažkostí chrbtice. V anglicky hovoriacich krajinách sa od konca 19. storočia, vďaka austrálskemu hercovi Alexandrovi – ktorého objavné poznatky o posture ako východisku pre aktivitu pohybového aparátu, sformovali hnutia označované ako backschool, ktoré predstavovali najnovšie názory na vznik ťažkostí s chrbticou, spôsob ich medicínskeho zvládnutia a navyše praktické rady do života: ako ležať, ako vstávať z postele, umývať sa, obliekať sa, ako správne sedieť v aute, v práci, ako správne dvíhať, kosiť, rúbať drevo a pod. Keď sa vám dostane do ruky takáto kniha, uvedomíte si, aké je ľahké robiť prevenciu, keď už chrbtica bolí a pacient je ochotný vo všetkom spolupracovať. Avšak je ťažké presvedčiť človeka, ktorý bezprostredne netrpí, ale je ohrozený vznikom možnej choroby. Prípadne ako ťažké je osloviť čo najširší okruh ľudí, ktorí doteraz ťažkosti s chrbticou nemali, ale nesprávnym spôsobom života sú na bolesti chrbtice a ťažkosti s ňou „predurčení“.

Musíme si uvedomiť, že v reťazci príčin a následkov bolestí je chrbtica až na konci. Najskôr je obyčajne prítomné statické preťaženie pohybového aparátu – sedenie v škôlke, škole, za počítačom, v aute, pri televízore…, potom prichádza ako následok porucha nervovej regulácie, porucha súhry svalov – čiže porucha funkcie pohybového aparátu na rôznych stupňoch. Spôsob spracovania popisovanej problematiky v knihe sa približuje spôsobu rozmýšľania a uvažovania laickej verejnosti.

Pacient bude určite rád, keď sa z knihy dozvie, ako môže ťažkostiam s chrbticou predchádzať. Nechceme touto publikáciou nahradiť funkciu rehabilitačného lekára. Jeho úlohou je medicínske zvládnutie ochorenia. Kniha je určená laikom a rehabilitačným pracovníkom, ktorí povedú následnú rehabilitačnú výchovu k správnym pohybovým návykom, správnemu držaniu tela, systematickému cvičeniu zameranému na vyváženie svalovej nerovnováhy, výchove k správnym stravovacím návykom, psychickému uvoľneniu a týmto všetkým k predchádzaniu opätovného vzniku bolestí chrbtice. Je štrukturovaná ako návod k jednotlivým krokom, ktoré musíme prekonať pri vedení svojho pacienta, resp. klienta a „jeho chrbtice“. Príslušnú formu liečby po zvládnutí akútneho ochorenia je vhodné doplniť nácvikom školy chrbtice, či už priamo na rehabilitačnom pracovisku alebo v špeciálnych kurzoch.

Publikácia nie je zámerne bohatá na počet strán – len 128. (Podľa nášho výskumu sa viac ako 90% pacientov „nedočítalo“ do konca, keď mala odborná kniha o chrbtici väčší rozsah a odbornejšie zameranie). Na predkladanej ploche je však sústredený koncentrát vedomostí, ktoré autor pre pacienta získal z literatúry a v každodennej praxi s pacientom trpiacim poruchami pohybového aparátu. Kapitoly sú zoradené v poradí, v akom treba postupovať od chvíle, keď si pacient uvedomí, že má chrbticu (za normálnych okolností si to, že ju má, totiž neuvedomuje).

Na stranách knihy je použitá priama reč (Icherzählung) – priama reč je totiž ideálna na „vtiahnutie“ pacienta, resp. klienta do problému. Chcel by som na tomto mieste povedať, že až pokým som sám nemal ťažkosti s chrbticou, napriek tomu, že som pacientov s týmto ochorením liečil 25 rokov, nemal som predstavu o tom, aké problémy a bolesti je táto porucha schopná spôsobiť.
Od školských rokov na lekárskej fakulte je lekárovi známy základný liečebný postup, ktorý sa pri týchto ťažkostiach uplatňuje. Ten hovorí, že najdôležitejšie je odstrániť bolesť. Tu obyčajne snahy väčšiny lekárov končia. Keď pacient prestane mať akútne bolesti, považujú ho za zdravého. Len u malej časti pacientov sa podáva aj fyzikálna liečba. Pacienti túto zložku liečby prijímajú pozitívne len dovtedy, pokiaľ nevyžaduje z ich strany aktivitu. Veľmi si chvália masáže, parafín, saunu a niektoré protibolestivé elektroprocedúry, ale z donútenia a s nevôľou prijímajú cvičenia, ktoré vyžadujú ich aktívnu účasť.

Treba povedať, že aj dnes sa stretávame s dobre mienenými radami, ktoré však majú nesprávny obsah. Lekári, ale aj v súčasnosti vydávané publikácie odporúčajú „posilňovať svalový korzet“ a pod. Takto formulované odporúčanie je zavádzajúce a demonštruje neznalosť problematiky. Ako sa dozvite z knihy, svaly nemožno cvičiť len posilňovaním („posilňovať svalový korzet“), treba ich na cvičenie aj správne pripraviť a hlavne zariadiť aj ich uvoľňovanie, vyváženie. Navyše, a to je najdôležitejšie, musíme pacienta nacvičiť, ako realizovať všetky pohybové aktivity v dennom živote predpísaným spôsobom.

Zdravotnícky personál popri množstve iných starostí často nemá ani chuť, ani trpezlivosť na to, aby pacienta získal pre aktívny prístup k svojim ťažkostiam. Pacient vo chvíli, keď je prepustený z nemocnice alebo je ukončená ambulantná starostlivosť, obyčajne skončí s cvičením, prípadne cvičí len dovtedy, kým si ešte chrbticu „uvedomuje“, kým ho pobolieva, kým ho niečo omína. Na svoj aktívny prístup zabudne v to ráno, keď sa prebudí, vstane a nič ho (dočasne) nebolí. Tento stav možno hodnotiť ako časovanú bombu, ktorá vybuchne, keď to dotyčný najmenej čaká. Ťažkosti sa obnovia a pacient tak ako prvý raz obviňuje „dvíhanie mince“, „počasie“, „trhnutie“ alebo inú činnosť. Pravda je však úplne inde. A o tom sa možno dočítať v predkladanej knihe.

Niekoľko kapitol umiestnených v druhej časti knihy je venovaných problematike cvičení, ktoré musí, po vyšetrení lekárom, zahájiť rehabilitačný pracovník. V druhej fáze, keď sa to pacient naučí, mal by ich realizovať denne doma sám. Možno je tých cvičení uvedných väčšie množstvo, ale je to z dôvodu, že čitateľ sa niektorú – potrebnú pre seba, naučí, a keď niečo z nej zabudne, môže si zabudnutú zostavu konkrétneho cvičenia z tejto knihy zopakovať.

Autor: Anton Gúth
Rukopis posúdil
: Karol Hornáček, Oľga Madajová, Janka Ľalíková, Nataška Martinásková
Vydavateľstvo
 LIEČREH

Adresa vydavateľstva: LIEČREH, Na barine 16, Bratislava-Lamač 841 03, Slovensko
Copyright © by LIEČREH Bratislava
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie tohto diela je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa.


Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia

Vydavateľstvo LIEČREH v kooperácii s vydavateľstvom Typoset print pripravili pre rehabilitačnú verejnosť plnofarebnú publikáciu s názvom Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia , ktorú napísala skupina popredných autorov z oblasti rehabilitácie, kúpeľníctva a fyzikálnej terapie. Kniha je chápaná ako populárne podávaná učebnica oboznamujúca čitateľa pútavým spôsobom o možnostiach prevencie, terapie a rehabilitácie za pomoci vody a chladu. Autori stavajú na vedeckých odborných faktoch, takže kniha slúži ako učebnica, ale zároveň podávajú matériu dostatočne populárne, aby ju vedel čítať aj záujemca o problematiku aplikácie tepla (chladu) a vody bez odborného vzdelania.
Z hľadiska dlhodobej stratégie nášho odboru je potešujúce, že sa do knihy dostala v náležitej šírke aj problematika hydrokinezioterapie. Naposledy bola hydrokinezioterapia publikovaná v našej literatúre v roku 1997 – teda už pred viac ako desiatimi rokmi.
Za pozoruhodné treba považovať aj historickú exkurziu do minulosti slovenskej liečby vodou a chladom, kde sa dozvedáme o prekvapivých údajoch, že odborníci spred dvoch storočí boli prinajmenšom súčasníci, ak nie predchodcovia takých zvučných nemeckých mien (Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp), po ktorých sú dodnes pomenovávané terapeutické postupy v našom odbore. Jedná sa o pezinského lekára Jána Karola Lübecka a dvoch Záhorákov – Jána Šuleka a Fraňa Madvu – história sa až doteraz chovala k ním macošsky. Aj týmto ím chceli iní dvaja Záhoráci, patriaci do autorského tímu tejto knihy, vzdať hold. Grafici dokonca použili predslov z jednej takýchto publikácii písanej švabachom ako motívy na celú predsádku.
Viacerí z autorov sú evidentne ,,zapálení“ pre preventívne a liečebné programy spojené s otužovaním, plávaním a aplikáciou chladu ako významného liečebného prostriedku.
Za pozoruhodné možno považovať aj fakt, že sa v slovenskej literatúre uvádzajú indikácie a kontraindikácie pre kryokomoru, ktoré sú navyše doplnené aj základnými technickými údajmi.
Táto kniha teda otvára nové možnosti, nové perspektívy tak pre celý náš odbor, ako aj pre jednotlivé pracoviská, ktoré sa podujali na aplikáciu niektorej s popisovaných procedúr.

Zostavovateľ: Dr. Pavol Dinka

Autori:

MUDr. Ernest Caban
Prof. MUDr. Juraj Čelko, CSc.
Dr. Pavol Dinka
Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
RNDr. Ján Rapák
MUDr. Janka Zálešáková

Kniha je určená pre laickú verejnosť, študujúcich v oblasti
rehabilitácie, balneológie a fyziatrie, ako aj pre študentov Vysokej školy zdravotnej a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Lektorovali: MUDr. László Kiss, CSc., Ing. Alexander Kirschner
Fotografie: Bohumil Bemmer, Ing. Peter Hoták, Lukáš Grešner, Ing. Alexander Kirschner, Mgr. Roman Murín, Radoslav Rabatin, archív –
Slovenské ľadové medvede — Polar Bears Slovakia, archív autorov, fotokópie archívnych dokumentov

Vydavateľstvo: Formát & Liečreh Gúth
Jazyková redakcia: PhDr. Zora Špačková
Obálka: Pavel Kordoš & Jakub Dvořák
Copyright © Pavol Dinka (ed.). Ernest Caban, Juraj Čelko, Anton Gúth, Ján Rapák. Janka Zálešáková, 2008
Edition © Formát, 2008

Vydanie prvé
Bratislava 2008


fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA , vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie

Publikácia vydaná v r. 2016 sa venuje problematike neurofyziologických pochodov, s ktorými sa študent alebo pracovník v oblasti rehabilitácie denne stretáva a ich účinky denne využíva. Skriptá sú koncipované ako kniha na dokresľovanie. Na dvojstrane je vľavo text a vpravo schémy a nákresy robené vždy len voľnou rukou, bez príkras a úprav – tým spôsobom, ako si ich zvykne robiť človek, ktorý študuje danú problematiku a píše si a kreslí k textu obrázky a čmáranice.

Autor: Anton Gúth,
Rukopis posúdili: MUDr. Oľga Madajová, Prof. MUDr. Peter Kukumberg
Vydavateľstvo LIEČREH
Kresby Anton Gúth
Grafika a fotografie Anton Gúth
Príprava textov a fotografií: Martinka Hlobeňová, Danka Fandelová
Sadzba: Toňi Gúth

Adresa vydavateľstva: LIEČREH, Na barine 16, Bratislava-Lamač 841 03, Slovensko
Copyright © by LIEČREH Bratislava
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie a kopírovanie tohto diela je možné len s písomným súhlasom
vydavateľa.


Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia je pohybová liečba vo vodnom prostredí. Táto publikácia je vydaná po dvadsatich rokoch v druhom vydaní, je určená pre študujúcich v oblasti rehabilitácie, v rámci ktorej pacientov je hydrokinezioterapia prínosom. Jej vydanie si vynútili potreby praxe, ktorá v našich podmienkach často zaostáva za súčasnými reálnymi možnosťami. Hydrokinezioterapia sa veľmi dynamicky rozvíja, čoho výsledkom je nielen vznik rôznych špecializácií, ale i rôznych škôl. Naše doterajšie skúsenosti, ktoré boli rozšírené pobytom na renomovaných pracoviskách, ako i poznatky z literatúry nás podnietili k tomu, aby sme sa pokúsili priblížiť informácie o súčasných možnostiach tejto formy liečebnej rehabilitácie od základných pravidiel až po popis jednotlivých techník. Pretože realizačným výstupom by malo byť sprístupnenie tejto progresívnej liečebnej formy pacientom, jednotlivé kapitoly sú venované chorobným stavom, ktoré sú v praxi pre hydrokinezioterapiu najčastejšie indikované. V závere sú naviac uvedené ďalšie diagnózy, u ktorých sú s hydrokinezioterapiou dobré skúsenosti. Fotografie, ktoré sú doplnením textu, majú pomôcť k návodu na aplikáciu rôznych techník a cvičení, ktoré sa pri určitých chorobných stavoch najčastejšie využívajú. Nedajú sa však aplikovať paušálne, vždy je potrebné vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu pacienta. To, ako sa uvedené návody dajú rozšíriť a modifikovať, závisí od skúseností a vynachádzavosti terapeutov.
Studené kúpele ordinované lekárom spomína už rímsky cisár Marcus Aurélius vo svojej knihe Hovory so sebou, ktorú napísal počas vojenského ťaženia niekde v oblasti slovenskej rieky Hron. Cvičenie vo vode pri „paralýze“ odporúčal stredoveký lekár Caelius Aurelianus v 4. storočí.
Prvé moderné využitie cvičenia vo vode v budove bolo použité koncom minulého storočia na klinike v Petrohrade ako „kineto-terapeutické kúpele“.
Hydrokinezioterapia ako metóda i názov má americký pôvod. Charles L. Lowman z Los Angeles počas návštevy Chicaga v roku 1924 videl v Spauldingovej škole pre choré deti cvičiť niekoľko detí v drevenej nádrži.
Liečebné účinky cvičenia vo vode:
a) zmiernenie bolesti,
b) svalová relaxácia,
c) zlepšenie alebo udržanie rozsahu pohybu kĺbov,
d) reedukácia funkcie postihnutých svalov,
e) zlepšenie cirkulácie,
f) strata strachu z funkčných aktivít a
g) udržanie alebo zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja.

Autori: Juraj Čelko, Janka Zálešáková, Anton Gúth

Vydavateľstvo: LIEČREH 
Rukopis posúdili: Oľga Madajová, Mária Štefíková
Grafická úprava: Anton Gúth
Technická spolupráca: Alena Horňáková, Mária Kapitánčiková, Marta Bezáková,  Radka Poláčková a Oľga Čelková
Sadzba: Tono Gúth a Summerhouse

Copyright © by LIEČREH Bratislava 1997, 2017


propedeutika v REHABILITÁCII

II. vydanie

Skriptá „Propedeutika v rehabilitácii“ sú súhrnom diagnostických metód používaných v rehabilitácii, ktoré po vedeckej stránke zodpovedajú poznatkom prezentovaným v súčasnej domácej i zahraničnej literatúre – ich východiskom sú známe fakty a postupy.
Autor pri ich zostavovaní vychádzal z predpokladu, že čitateľ má  poznatky zo základných anatomicko-fyziologických odborov. Preto sa nevenuje tejto stránke problematiky detailne. Má to však na druhej strane výhodu, že študujúci nie je zaplavovaný zbytočnými dátami tak, ako to, bohužiaľ,  v mnohých podobných publikáciách býva. Autor mal ťažkú úlohu – predložiť študentom skriptá bazálnych informácií  vo vyšetrovacích metódach, ktoré budú východiskom v odbornom raste budúcich rehabilitačných asistentov, rehabilitačných pracovníkov a fyzioterapeutov. Na základe skúseností z praxe môžem povedať, že takéto dielo je pre našich pacientov s poruchami pohybového aparátu potrebné ako soľ. Vec sa podarila. Predkladané skriptá totiž dávajú čitateľovi stručný, ale jasný, pre prax použiteľný návod, ako k danej problematike pristupovať a kde prípadne hľadať podrobnosti.
Prínosom každej kapitoly je to, že vychádza z praxe. Sú Vám predkladané praktické skúsenosti a osvedčené vedomosti.  I keď sa na prvý pohľad zdá, že je učebnica napísaná vedecky chladno, za každou jej stránkou sa skrýva láska k človeku, k pacientovi, jeho rodinnému príslušníkovi, študentovi alebo spolupracovníkovi. Vás, čitateľov, by táto kniha mala viesť k snahe osvojiť si predkladané poznatky. Kniha je stavaná tak, že keď jej čitateľ – študent – bude neskôr pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, musí mu porozumieť, musí vedieť, čo ordinujúci lekár svojím záverom zamýšľa, aby mohol jeho poznatky čím lepšie aplikovať v praxi. Nesmie totiž dochádzať ku stratám pri výmene informácií medzi rehabilitačným lekárom a fyzioterapeutom, keď na jednej strane toho jeden veľa vie a aj na druhej strane toho druhý veľa vie. Veľakrát však nemajú „spoločnú reč“, a tým sa môže podstatná časť informácií stratiť – nerealizovať, čo, bohužiaľ, najviac postihne ich spoločného pacienta. Spoločný tím teda neznamená len spoločného pacienta, ale aj kolegialitu a hlavne „spoločnú reč“. Viacero fyzioterapeutov vidí totiž vo vysokoškolskom štúdiu cieľ stať sa doktorom a „zbaviť sa lekára nad sebou“ –  je to scestné myslenie, lebo cieľ je kdesi úplne inde. Jedná sa totiž o novú kvalitu koexistencie a spolupráce na jednom a tom istom probléme – a tým sú pacientové ťažkosti… A okrem toho „už za rohom“ je termín, ktorý stanovila EÚ – po ňom budú môcť na poste rehabilitačného pracovníka alebo fyzioterapeuta pracovať len pracovníci, ktorí budú mať absolvovaný aspoň najnižší vysokoškolský stupeň vzdelania – teda bakalára. Táto publikácia má teda neskromný cieľ – pomôcť Ti pri tom.

Autor: Anton GÚTH

Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava: Toni Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Tlač Prikler
Rukopis posúdil: Miron Šrámka a Janka Ľalíková

Copyright © by LIEČREH Bratislava, 2006, 2016


REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo

REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo. Myšlienkovo vychádza táto učebnica; určená pre študentov ošetrovateľstva nerehabilitačných smerov (lekár, zdravotná sestra, logopéd, psychológ…), ako i študentov v postgraduálnej oblasti; z najnovších poznatkov rehabilitačnej medicíny podaných na takej úrovni, aby oboznámili čitateľa s požadovanou problematikou, ale zároveň neišli neprimerane do podrobností, ktoré sú určené fyzioterapeutom a rehabilitačným lekárom vo vlastnom odbore.
Učebnica vypĺňa komplexným spôsobom priestor určený na liečebné výkony v oblasti liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie pre ošetrovateľstvo.
Učebnica vydeľuje úlohy zdravotnej sestry, fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka a rehabilitačného lekára. Ich vzájomné aktivity sa nemôžu prekrývať, ale musia byť pri ovplyvňovaní zdravotného stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačným lekárom vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikovaním poškodenia a rehabilitačným výkonom, ktorý musí spolupôsobiť pri ošetrovateľskom procese.
Napriek pomerne veľkému rozsahu predkladanej knihy na 100 stranách je si autor vedomý nemožnosti detailného rozoberania jednotlivých tém. V menšom počte prípadov, keď sú údaje známe z iného štúdia, pristúpil skôr k redukcii opisu, prípadne len k heslovitému vymedzeniu  pojmov, resp. niektoré témy musel z priestorových dôvodov úplne vynechať. Pri iných témach je problematika rozobraná podrobnejšie (napríklad rehabilitačné minimum, škola chrbtice…).
Zásadná výhoda publikácie REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo je skutočnosť, že vychádza z praxe a je určená pre prax. Prax  a skúsenosť sú totiž najlepší overovatelia účinnosti jednotlivých metodík.

Autor: Anton GÚTH
Vydavateľstvo LIEČREH 
Grafická úprava: Anton Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Svornosť
Rukopis posúdil: Miron Šrámka

Copyright © by LIEČREH Bratislava, 2016


Hippoterapia – hipporehabilitácia

Vydavateľstvo Ševt vydalo publikáciu Hippoterapia – hipporehabilitácia, ISBN 978-80-8106-031-1. Autori tejto monografie, Hornáček a kolektív, ktorí danú metodiku u nás po teoretickej i praktickej stránke rozpracovali a roky ju aj presadzujú, veľmi inštruktívne a komplexne prezentujú danú problematiku na 316 stranách pomocou 154 obrázkov, 46 tabuliek, 5 diagramov a 5 grafov. Kniha vychádza z pôvodnej práce Hippoterapia – liečba pomocou koňa, ktorá je ale i napriek svojim 3 vydaniam vypredaná. Nová publikácia sa však komplexne a cielene venuje užšej problematike: využívaniu koňa k rehabilitácii telesnej stránky – hipporehabilitácii. Jej cieľovými čitateľmi sú tak predovšetkým fyziatri a fyzioterapeuti. Obohatí však určite aj odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky i hippológie. Im však bola venovaná hlavne publikácia Hippoterapia – pedagogicko – psychologické jazdenie, kde sú rozpracované otázky využívania pôsobenie koňa na psychické funkcie a ktorá vyšla vo vydavateľstve Ševt v roku 2009.
Slovenská hippoterapia prešla úspešnú púť, od problematických začiatkov po súčasnú plnú akceptáciu hippoterapie, je podrobne rozpracovaná v úvodnej časti.
Po nej nasledujú zaujímavé historické udalosti týkajúce sa využívania koňa v ovplyvňovaní zdravia ľudí v spojitosti so Slovenskom a rozpracovanie otázok terminológie v oblasti hippoterapie. Tá je vo svete veľmi rôznorodá a nejednotná.
Pôsobeniu hippoterapie na človeka, osobitne so zameraním na postúru je venovaná samostatná kapitola, ktorú aj z pohľadu obohatenia svetovej literatúry teoreticky rozpracoval hlavný autor predkladanej publikácie.
Podobne je tomu v kapitole venujúcej sa predpokladaným energetickým interakciám medzi koňom a pacientom, čo je ilustrované aj farebnými fotografiami v tejto časti.
Kniha je doplnená o kapitolu o biomechanike pohybu koňa a pacienta nesúceho sa na ňom. Táto nám lepšia umožňuje pochopiť jedinečné pôsobenie koňa na našu telesnú stránku.
Veľkým obohatením sú prepracované časti o stimulačnom polohovaní na koni, ale i nové, o stimulačnom polohovaní na človeku, ktoré autor vypracoval len tento rok. Môžeme ho využívať už u niekoľkotýždňových detí a tak čo najskôr začať komplexnú rehabilitáciu, hlavne u pacientov s neurologickými léziami. Úplne novou je aj kapitola o športovom jazdení postihnutých, ktoré využívame ako nadstavbovú časť u pacientov pokračujúcich po základnej hipporehabilitácii.
Prepracovaná je aj časť o vykonávaní hippoterapie v náväznosti predovšetkým na Hippoterapiu hodnotiaci a Hippoterapiu evaluačný test, ktoré vypracovali autori publikácie a obohatili o ne svetovú literatúru o možnosti objektivizácie pôsobenia tejto metodiky.
Kniha je tiež doplnená o samostatné kapitoly o postúre a spasticite, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujeme v rámci hipporehabilitácie. Úplne nová je aj kapitola o ošetrovateľskej starostlivosti v spojitosti s hippoterapiou. Obe majú u pacientov s neurologickou symptomatológiou, predovšetkým detskou mozgovou obrnou, principiálny význam.
Otázke súčasného stavu a perspektívam rozvoja hippoterapie sa venuje záverečná kapitola vychádzajúca zo štúdie o jej informovanosti medzi možnými pacientami a jej perspektívnymi vykonávateľmi, študentami LF UK, PeadFUK, FFUK a EF UMB.

Táto publikácia predstavuje veľký prínos pre záujemcov o hippoterapiu a predovšetkým hipporehabilitáciu. Doplňuje už známe poznatky o tejto metodike o najnovšie vedomosti našej i svetovej literatúry (200 citácií) a dokonca uvádza úplne nové prístupy, ktoré ešte u nás, ani v zahraničí nie sú známe a tak využívanie poznatkov z tejto monografia, je aj z toho pohľadu značne nadčasové.

Autor: Karol Hornáček

Spoluautori: Karol Hollý, Alexandra Kafková, Anna Páleníková, Eva Poliačiková

Vydavateľstvo: ŠEVT, a.s. 2010


KÚPELE ODVIATE ČASOM

Eva Potočná a Július Cmorej: KÚPELE ODVIATE ČASOM, Region Poprad, s.r.o., Poprad 2012, 208 strán, IBSN: 987-80-970183-3-7

Slovensko je mimoriadne bohaté na minerálne vody a prírodné podmienky, umožňujúce liečenie širokého spektra chorôb. V minulosti vznikalo na jeho území množstvo kúpeľov – hlavne             v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia. V populárno-náučnej publikácii, prezentujúcej celý rad odborných balneologických informácií, sa jej autori zameriavajú výhradne na tie kúpele, ktoré už dnes nejestvujú v svojej pôvodnej podobe, resp. v objektoch, v ktorých prežívali svoj najväčší rozkvet a nepatria teda k dvatsiatim dvom v súčasnosti fungujúcim kúpeľom, zaradeným do štátneho zoznamu kúpeľných zdravotníckych zariadení. Ide o 75 kúpeľov, ich  históriu, liečebné zameranie, ale aj architektúru a rôzne spoločenské aktivity. Publikácia zahŕňa reprodukcie takmer 400 historických pohľadníc týchto kúpeľov, niekedy mimoriadne vzácnych a doteraz nezverejnených. V texte sa spomínajú aj viaceré mená odborníkov, ktorí sa zaslúžili o niekdajší rozvoj kúpeľníctva na území Slovenska, alebo boli jeho popularizátormi. Uvedené sú tiež autorské state o histórii kúpeľníctva na Slovensku a o vzniku a vývoji poštových pohľadníc. Publikácia formátu A4, vytlačená na kriedovom papieri, reprodukujúca pohľadnice kúpeľov v ich pôvodných farbách, obsahuje aj aglické resumé.

Publikáciu  KÚPELE ODVIATE ČASOM si možno objednať za 30,-€ u vydávateľa:
Region Poprad, s.r.o., Suchoňova 3390/31,  038 01 Poprad, a síce na  jeho webovej stránke
www.regionpoprad.sk
Prípadné otázky adresujte na: region@centrum.skregion@centrum.sk
Ing. Karel Nowak, mobil 0905/892- 851


Bojniansky zázrak

Autor: Janošík Jiří

Vydavateľstvo: Goralinga, 2011

brožovaná väzba | 96 strán
ISBN (EAN): 9788097004248
rozmer: 15,7×21,5 cm

Mimoriadne významnú archeologickú lokalitu Bojná, aj keď je všeobecne známa iba niekoľko rokov (archeológovia tu systematicky pracujú od roku 2003), iste netreba záujemcom o naše najstaršie národné dejiny osobitne predstavovať. Kniha Bojniansky zázrak je osobným vyznaním obdivu autora k tejto lokalite, ktorá svojimi nálezmi významne rozširuje poznanie našich národných a kresťanských koreňov. Vychádza z historických a archeologických poznatkov a opiera sa o výsledky dlhodobej spolupráce s vedúcim bojnianskeho výskumu Karolom Pietom z Archeologického ústavu v Nitre. Zvláštnu pozornosť venuje autor nálezom pozlátených plakiet z prenosného oltára a bronzového závesného zvona, ktoré patria k najstarším dokladom kresťanstva na území dnešného Slovenska v predveľkomoravskom období. Pritom fragmenty písma na dvoch plaketách sú vôbec najstarším dokladom jeho použitia v slovenských dejinách. Kapitola venovaná histórii a pozadiu bojnianskych objavov je veľmi otvoreným príspevkom do diskusie o závažných etických otázkach archeologického výskumu a problémoch tezaurácie artefaktov kultúrneho dedičstva v našich súčasných podmienkach. Knižka je však predovšetkým príbehom znovuobjavovania Bojnej, ako ho vnímal, spoluvytváral a prežíval autor sám. Je určená záujemcom o najstaršiu históriu Slovákov, ktorým poskytne menej konvenčný pohľad na toto obdobie.


Zajakavosť

Časť I. : Diagnostika
Publikácia, ktorú napísal popredný slovenský logopéd prof. PhDr. Viktor Lechta, pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí stručný sumár najnevyhnutnejších východiskových informácií o klinickom obraze, patogenéze a integratívnom prístupe k syndrómu zajakavosti ale najmä konkrétne inštrukcie na jeho diagnostikovanie. Tieto konkrétne inštrukcie (vo forme tzv. manuálu) umožňujú efektívnu aplikáciu jednotlivých diagnostických techník, ktoré sú obsahom druhej časti publikácie. V tejto časti, nazvanej Diagnostický materiál nájde používateľ – vo forme voľných listov – konkrétne techniky, pomôcky a postupy, potrebné pre integratívnu diagnostiku zajakavosti. Proklamovaná integratívnosť sa prejavuje v konkrétnych postupoch tak na diagnostikovanie incipientnej, ako aj fixovanej a chronickej zajakavosti a súčasne v tom, že zajakavosť sa nechápe iba ako prostá neplynulosť reči, ale ako zložitý vzájomný prienik príznakov dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie v komplexnom klinickom obraze, ktorý má v každom jednotlivom prípade zajakavosti svoje výrazné špecifiká. Konkrétne to znamená, že používateľ tu nájde materiál logopedickej diagnostiky zameraný nielen na dysfluenciu reči, ale aj na možné prejavy situačnej psychickej tenzie (jej cielená diagnostika spadá, pravdaže, do kompetencie klinického psychológa, resp. psychiatra) a nadmernej námahy, súvisiace s hovorenou rečou. Práca prináša kvalitatívne aj kvantitatívne spôsoby hodnotenia zajakavosti.
Vzhľadom na copyright vydavateľ dovoľuje majiteľom publikácie jednotlivé voľné diagnostické listy z druhej časti tejto práce (Diagnostický materiál) kopírovať a používať pri diagnostikovaní ľudí so zajakavosťou.
Na projekte kooperovali Mgr. B. Králiková, Mgr. Ľ. Štenclová, Z. Olekšáková, A. Škrabáková, Mgr.A.Gúth, A. Vaitovičová.

Obsah

Úvod
1. Integratívny prístup k zajakavosti
2. Integratívna diagnostika zajakavosti

 • Diagnostický materiál formou metodických listov
 • Špecifické anamnestické údaje
 • Dysfluencie
 • Kvalitatívna analýza
 • Kvantifikácia
 • Nadmerná námaha
 • Záznamový hárok pre diagnostiku symptómov nadmernej námahy
 • Psychická tenzia
 • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre rodičov/pedagógov
 • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre deti
 • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre chronických balbutikov
 • Komplexný záznamový hárok – balbutiogram
 • Úlohy balbutiogramu – pre predškolský vek
 • Úlohy balbutiogramu – pre školský vek
 • Úlohy balbutiogramu – chronická zajakavosť
 • Text na čítanie
 • Manuál pre diagnostikovanie – používanie diagnostického materiálu

Časť II.: Terapia

Kniha zajakavosť TerapiaTáto publikácia bezprostredne nadväzuje na monografiu V. Lechta: Koktavost (Praha: Portál 2004, ISBN 89-7178-867-8) a publikáciu V. Lechta a kol.: Zajakavosť – integratívny prístup/Diagnostika (Bratislava: Liečreh Gúth 2005, ISBN 80-88932-17-3).
Už z názvov je zrejmé, že iba všetky tri publikácie spolu, vo vzájomnej nadväznosti, tvoria kompaktný celok (východiskové, základné informácie + integratívna diagnostika + integratívna terapia), umožňujúci čitateľovi jednak pochopiť dominujúce trendy svetovej balbutológie, jednak prakticky, v rámci logopedickej intervencie – pri integratívnej diagnostike a terapii ľudí so zajakavosťou – tieto trendy aj aplikovať.
Pri koncipovaní predkladanej publikácie sme vychádzali nielen z najnovších poznatkov svetovej balbutológie, ale i z viacročných praktických skúseností autorov získaných počas ich pôsobenia v Centre pre dysfluencie a z výsledkov ich výskumu v tejto oblasti.
Publikácia sa člení na textovú časť (tzv. manuál), prinášajúcu základné informácie o podstate integrovanej terapie zajakavosti, a na multimediálny nosič (CD-ROM), ktorý obsahuje konkrétne pracovné listy na aplikáciu terapeutických postupov pri incipientnej, fixovanej a chronickej zajakavosti podľa ich špecifík.
Autori, objednávateľ tejto práce i vydavateľstvo chceli maximálne vyjsť v ústrety logopédom v praxi, a preto sú pracovné listy na cederome (CD-ROM): používateľ (majiteľ publikácie) si takto môže pomocou počítača pohodlne skopírovať práve aktuálne, momentálne potrebné pracovné listy pre konkrétneho balbutika, pre práve aktuálne terapeutické sedenie.
Prirodzene, z hľadiska optimálneho pracovného využitia tohto materiálu je výhodné absolvovať kurz s praktickým zácvikom používania pracovných listov pri terapii.
Pri odovzdávaní tejto práce používateľovi sa nádejame, že naša publikácia Zajakavosť – integratívny prístup/Terapia pri aplikácii v praxi nielen prinesie nové informácie o terapii zajakavosti, ale aj reálne prispeje k jej skvalitneniu u nás, a tým pomôže preklenúť dlhodobo pretrvávajúci unifikovaný, neefektívny prístup k ľuďom so zajakavosťou.


Viktor Lechta a kol.: ZAJAKAVOSŤ / integratívny prístup / Terapia 

Vydala Slovenská asociácia logopédov vo Vydavateľstve LIEČREH GÚTH, BRATISLAVA 2006. Na projekte spolupracovali: Mgr. Anton Gúth, Mgr. Barbara Králiková, Mgr. Zuzana Olekšáková, Mgr. Ľubomíra Štenclová

Obsah

 • Úvod
 • Integratívna terapia zajakavosti
 • 1. Východiská
 • 2. Princípy
 • 3. Špecifiká
 • 4. Meradlá efektivity terapie
 • Literatúra

Pripojené CD obsahuje súbory:
1. Čarovná krajina (Pracovné listy pre terapiu incipientnej zajakavosti)
2. Čarovné písmo (Pracovné listy pre terapiu fixovanej zajakavosti)
3. Špeciálne písmo (Pracovné listy pre terapiu chronickej zajakavosti)


Logopaedica

Zborník Logopaedica je periodikum Slovenskej asociácie logopédov, ktorý uverejňuje recenzované príspevky, zacielené na problematiku narušenej komunikačnej schopnosti z najrôznejších aspektov jej skúmania. V zborníku sú prezentované jednak pôvodné vedecké a odborné práce, jednak príspevky z konferencií, ktoré organizuje Slovesná asociácia logopédov. Adresátom zborníka sú logopédi pôsobiaci v praxi i v oblasti teórie, študenti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia logopédie /klinickej logopédie, ako aj pracovníci súvzťažných vedných odborov, ktorí sa zaujímajú o problematiku narušenej komunikačnej schopnosti. Každý príspevok obsahuje okrem samotného textu abstrakt a kľúčové slová. V záujme splnenia európskych publikačných štandardov prechádza každý rukopis recenzným pokračovaním, pri ktorom nezávislý recenzent posudzuje vhodnosť alebo nevhodnosť príspevku na publikovanie, resp. prípadné zmeny, ktoré sú pre jeho uverejnenie potrebné. Editorom zborníka je prof. PhDr. Viktor Lechta,PhD.

 

 

 

 

Logopaedica IV

Stručný obsah:

 • I. Logopedická intervencia pri narušenej komunikačnej schopnosti-súčasné tendencie
 • II. Palatolália, poruchy artikulácie
 • III. Narušený vývin reči, špecifické poruchy učenia
 • IV. Poruchy plynulosti reči
 • V. Neurogénne podmienenánarušená komunikačná schopnost

Rok vydania: 2001, počet strán 160.

Logopaedica V

Stručný obsah:

 • I. Balbuties
 • II. Kochleárna implantácia
 • III. Velofaryngeálna insuficiencia
 • IV. Kognitívne funkcie a reč
 • V. Poruchy čítania u detí a u dospelých a stratégie terapie
 • VI. Reč orientovaná na dieťa a vývin naratív v predškolskom veku

Rok vydania: 2002, počet strán 124.

Logopaedica VI

Stručný obsah:

 • I. Kognitívno-neuropsychologický prístup vyšetrenia a terapie afázií. Generatívna gramatika a afázie
 • II. Etický kódex logopéda
 • III. Rehabilitácia dieťaťa s kochleárnym implantátom. Prvé skúsenosti s bilaterálnym kochleárnym implantátom u nás
 • IV. Fonémovo špecifická velofaryngeálna insuficiencia. Artikulačné chyby u pacientov s rážštepom podnebia s/bez rázštepu pery.
 • V. Štandardizácia testu Kalkúlia III v Maďarsku.
 • VI. Pokus o aplikáciu MLU na slovenský jazyk

Rok vydania: 2003, počet strán 98.

Logopaedica VII

Stručný obsah : Úvod

 • Kerekrétiová: Poradenstvo ako súčasť logopedickej intervencie
 • Kroker: Diagnostika a terapia afázie v akútnom štádiu ochorenia
 • Lechta: Limity terapie zajakavosti
 • Marková : Porozumenie viet a afázia
 • Mikulajová, Váryová, Gacíková: O možnostiach ranej identifikácie detí ohrozených poruchou čítania
 • Oravkinová: Diagnostická terapia u detí s rozštepom pery a/alebo podnebia
 • Scherer: Tréning rodičov zajakavýchdetí ako možnosť terapie incipientnej zajakavosti
 • Vassné-Kovácsová: Embryonálne prehĺtanie

Rok vydania: 2004, počet strán 79.

Logopaedica VIII

Stručný obsah:
 • Bónová-Slančová: Meranie fonologikého vývinu reči
 • Buntová: Diferenciálno-diagnostické možnosti autizmu a oneskoreného vývinu reči v neverbálnej komunikácii detí raného veku
 • Caravolas: Osvojovanie pravopisu v alfabetickom systéme: prehľad problematiky a implikácie pre slovenčinu
 • Grohnfeldt: Logopédia v spájajúcej sa Európe
 • Kapalková-Dušeková: Vývin gest v ranom veku
 • Kerekrétiová: Súčasný pohľad na prevenciu porúch hlasu
 • Kubíková-Lechta: Poradenstvo prerodičov zajakavých detí školského veku
 • Marková-Gúthová: Fonologické procesy vdetskom veku
 • Mikulajová-Vencelová: Hodnotenie vývinu ortografických schopností u slovensky hovoriacich detí-tvorba metodiky
 • Oravkinová: Palatálna artikulácia u detí s rozštepom pery a podnebia
 • Snovák: Svojpomocná skupina a výpočtová technika v skupinovej a individuálnej terapii
 • Škodová: Diagnostika a terapie koktavosti. První zkušenosti s aplikací komplexní terapie koktavosti metodou fonograforytmiky klinické praxi
 • Škrabáková-Lechta: Možnosti logopedickej diagnostiky psychickej tenzie u chronických balbutikov
 • Trančíková: Význam konverzačnej analýzy upacientov s afáziou
 • Vedrödyová-Kerekrétiová: Preventívno-edukačný program hlasovej hygieny podľa Morana a Jonesa jako súčasť terapie funkčných porúch hlasu
 • Vokřál-Dedouch-Horáček: Akustická analýza hlasu a matematické modelování
 • Zacharová: Prípadová štúdia. Palatálna artikulácia a metódy jej odstraňovania

Rok vydania: 2005, počet strán 135.

Logopaedica IX

Vybrané kapitoly z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky

Autor: Jana Marková
Vydavateľstvo LIEČREH GÚTH, Bratislava 2006

Logopaedica IX je monotematicky orientovaná publikácia, ktorú autorka zamerala na oblasti z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky. Publikácia je určená predovšetkým logopédom, no nielen im. V jednotlivých kapitolách venovaných:
– rozpoznávaniu hovorených slov,
– sémantickému systému a významu slov,
– slovesu a štruktúre vety,
– porozumeniu vetám,
– porozumeniu textu a
– produkcii viet
sú prezentované relevantné teórie a modely, vysvetľujúce jazykové procesy u zdravého jedinca. Na konci kapitol sa nachádzajú klinické prípady a opisy narušenia daných procesov pri organickom poškodení mozgu.
Posledná kapitola sa zaoberá aplikáciou lingvistických poznatkov pri výskume afázie, teda narušenej komunikačnej schopnosti, vznikajúcej pri organickom poškodení mozgu.

Logopaedica X

Editor: Viktor Lechta
Vydavateľstvo LIEČREH GÚTH, Bratislava 2007

Oproti predchádzajúcemu monotematickému číslu predstavuje Logopaedica X. koncepčne návrat k pôvodnému formátu viacerých príspevkov. Ide o textovú prezentáciu výberu príspevkov z X. medzinárodnej konferencie Slovenskej asociácie logopédov, ktorá sa uskutočnila 16. – 18. novembra 2006 na Štrbskom Plese.
Jedným spomedzi charakteristických znakov tejto konferencie (a teda aj príspevkov z nej) bola – tak dlho očakávaná – akvizícia mladých autorov, ktorí priniesli spolu s novými témami, novými spôsobmi ich spracovania atď. aj oprávnenú pozitívnu perspektívu do budúcnosti. Túto skutočnosť spolu s potešiteľným permanentným zvyšovaním kvality väčšiny príspevkov konštatovali nielen účastníci konferencie, ale aj pani B. Rosén-Gustafssonová, predsedníčka CPLOL (Stálej komisie logopédov pri EÚ), ktorá sa na konferencii aktívne zúčastnila.
Všetky príspevky uverejnené v Logopaedice X prešli štandardným oponentským pokračovaním. Ich členenie či zaradenie do zborníka kopíruje členenie konferencie.
Tentoraz ide o päť základných tematických okruhov: bilingvizmus, neurogénne poruchy
komunikacie, poruchy sluchu a hlasu, poruchy plynulosti reči a raná intervencia, narušený vývin reči.

OBSAH

 • Lechta, V.: Predhovor
 • Rosén-Gustafsson, B.: Pozvanie SAL do klubu CPLOL
 • Bilingvizmus
 • Štefánik, J.: Niektoré teoretické aspekty individuálnej dvojjazyčnosti
 • Neurogénne poruchy komunikácie
 • Cséfalvay, Zs., Barteková, L.: Efektivita terapie afázie v chronickom štádiu ochorenia
 • Košťálová, M., Bednařík, J., Mechl, M., Voháňka, S., Šnábl, I.: Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
 • Malík, M., Cséfalvay, Zs.: Hodnotenie lexikálneho výberu v spontánnej reči pacientov s afáziou
 • Wiedermann, I.: Použitie prvkov virtuálnej reality v terapii afázie
 • Poruchy sluchu a hlasu
 • Šimková, Ľ., Kabátová, Z., Groma, M., Šimko, Š., Profant, M.: Dlhodobé sledovanie a hodnotenie sluchových a rečových
 • schopností prelingválne nepočujúcich detí s kochleárnym implantátom
 • Kabátová, Z., Profant, M., Šimková, Ľ., Groma, M.: Skríning sluchu novorodencov a včasná terapia
 • Vedrödyová, M., Kerekrétiová, A.: Najnovšie trendy v zisťovaní etiológie porúch hlasu u detí
 • Poruchy plynulosti reči
 • Lechta, V.: Ciele terapie verzus meradlá efektivity terapie zajakavosti
 • Králiková, B.: Predikovanie incipientnej zajakavosti pri vývinovej dysfluencii: prvé skúsenosti
 • Snovák, R.: Britská asociácia balbutikov – osobné skúsenosti
 • Škrabáková, A.: Význam a možnosti kvalitatívno-kvantitatívneho hodnotenia situačnej psychickej tenzie pri zajakavosti
 • Raná intervencia, narušený vývin reči
 • Horňáková, K.: Raná intervencia na Slovensku
 • Oravkinová, Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia

Kniha pre rodičov detí s rázštepom pery a podnebia

Autori Karlind T, Moller, Clark D. Starr a Sylvia A. Johnson začínajú opisom rôznych typov rázštepov a príčinami ich vzniku. Ďalšie kapitoly sú venované chirurgickej liečbe, kŕmeniu, sluchu, rečovému vývinu, dentálnym problémom a psychosociálnemu vývinu detí s ráštepom. Kniha poskytuje praktické informácie o možnostiach poskytovanej liečby a pomoci, kde a ako ju hľadať a aké výsledky sa od nej dajú očakávať. Text je doplnený opismi skutočných prípadov detí a ich rodín, ako aj ich skúsenosťami týkajúcimi sa poskytnutej liečby. Pre lepšie porozumenie problematiky sa tu nachádzajú grafy, obrázky, fotografie a slovníček odborných termínov.Kniha obsahuje aj prílohy so zoznamom adries profesionálnych asociácií, rodičovských podporných skupín a ďalšiu odporúčanú litaratúru.Kniha bola pôvodne napísaná pre americké rodiny, je však veľmi vhodná aj pre rodičov a odborníkov na Slovensku. Špecialisti zo Slovenskej asociácie pre rázštepy doplnili a pripravili jej vydanie.Autori: Karlind T, Moller, Clark D. Starr a Sylvia A. JohnsonPreklad a koordinácia projektu: PhDr. Zuzana Oravkinová, klinický logopéd, Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov; Bratislava

Slovenské vydanie recenzovali:

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.. plastický chirurg a prednosta Kliniky plastickej chirurgie FNsP Ružinov. Bratislava
Doc. MUDr. Jozef Janovic, CSc., plastický chirurg. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Július Hájek, plastický chirurg. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Irena Klímová, čeľustný ortopéd. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Dagmar Fekiačová, pediater. Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava
Prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD., vedúca katedry logopédie, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Slávka Zacharová, klinický logopéd, Klinika plastickej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava

Vydalo: Vydavateľstvo Liečreh Gúth 2008 v Bratislave s povolením Správnej rady Univerzity v Minnesote
Grafická úprava a sadzba: Anton Gúth
Fotografie: S povolením anglickej licencie prebraté z originálnej knihy.
Jazyková úprava: Viera Švenková
Tlačiareň: Tlač Richard Prikler

Copyright © Správna rada Univerzity v Minnesote

Slovak Copyright © Liečreh Gúth Bratislava

Slovak translation © Zuzana Oravkinová

Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná uskladňovaná informačnými technológiami, alebo distribuovaná v nijakej forme nijakými prostriedkami, elektronickými, mechanickými, fotokopírovaním, nahrávaní a ani inak bez písomného súhlasu majiteľa licencie.

Slovenské vydanie pripravila SApRO (Slovenská asociácia pre rázštepy) so sídlo vo FNsP Ružinov, RázŠlepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie, Bratisláv www. roztepy.sk a sponzorovala Nadácia Penta. Publikácia je určená pre rodičov detí s rázštepom pery a podnebia, ako aj pre študentov , logopédie, rehabilitácie, ošetrovateľstva a študentov VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

OBSAH

 • Predslovy k slovenskému vydaniu
 • Predslov k anglickému vydaniu

Úvod

 • Kapitola 1: Čo je rázštep pery a podnebia?
 • Kapitola 2: Tímový prístup k zložitému problému?
 • Kapitola 3: Chirurgické úpravy rázštepov
 • Kapitola 4: Kŕmenie dieťaťa s rázštepom
 • Kapitola 5: Problémy so sluchom: prečo vznikajú a čo sa s nimi deje
 • Kapitola 6: Rázštep a vývin zubov
 • Kapitola 7: Rázštep a reč
 • Kapitola 8: Pohľad do zrkadla: ako rázštep ovplyvní sociálny a psychický vývin dieťaťa
 • Kapitola 9: Môže sa to stať znova? Genetické poradenstvo
 • Kapitola 10: Optimizmus, optimizmus, optimizmus
 • Slovník cudzích slov
 • Pomocné organizácie v USA
 • Pomocné organizácie na Slovensku
 • Odporúčaná literatúra pre rodičov v angličtine
 • Odporúčaná literatúra pre rodičov v slovenčine