Časopis

 • Kalendár: výrobné termíny
 • Články: pokyny pre prispievateľov
 • Reklama: pokyny pre dodávateľov

Kalendár výrobných termínov časopisu Rehabilitácia

Časopis vychádza 4x do roka. V danom štvrťroku je výrobný proces nasledovný:
Prvý mesiac štvrťroka: dodávanie a zbieranie materiálu.
Druhý mesiac štvrťroka: zostavovanie, jazyková a grafická úprava. K poslednému dňu uzávierka príjmania podkladov na reklamu.
Tretí mesiac štvrťroka:
– v prvých 15 dňoch sadzba,
– v druhých 15 dňoch tlač a príprava na expedíciu,
– posledný deň štvrťroka expedícia (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.).

 

 


Články

Práca ponúkaná na uverejnenie v časopise REHABILITÁCIA nesmie byť predtým publikovaná v inom odbornom domácom alebo zahraničnom časopise. Do redakcie možno zaslať mailom na adresu rehabilitacia@rehabilitacia.sk

Práca by mala mať nasledujúcu formu:
Text práce treba poslať vo formate Word na mailovú adresu rehabilitacia@rehabilitacia.sk

Práca musí byť stručná, štylisticky a jazykovo správna. Text a dokladový materiál akceptujeme v slovenčine alebo češtine, musí zodpovedať pravidlám príslušného pravopisu. Latinské a cudzie slová, ak sú udomácnené, treba písať podľa pravidiel slovenského alebo českého pravopisu a slovníka cudzích slov (napr. karcinóm, kortizón a pod.), resp. podľa pravidiel jazyka, v ktorom je napísaná. Inak ich treba písať pôvodným (latinským, anglickým a i.) pravopisom (názvy chorôb, zloženie liekov, ich výrobné značky a pod.).

Vlastná práca pozostáva obyčajne z týchto častí:
1. Nadpis
2. Meno autora a názov pracoviska
3. Súhrn
4. Úvod
5. Súbor a metódy
6. Cieľ a úlohy
7. Výsledky
8. Diskusia
9. Záver
10. Prílohy (tabuľky, grafy a obrázky môžu byť uvedené priamo v texte, aby bolo vidieť autorom odporúčanú pozíciu, ale okrem toho všetky zložky osobitne ako samostatný súbor uložený v pôvodnom programe).

Opakovane zdôrazňujeme, že text práce treba poslať napísaný v textovom editore MS Word bez zarovnávania a delenia slov. Tlačidlo ENTER používať iba na konci odseku, nie na konci každého riadku (!!). Text neumiestňovať do stredu strany (neodsadzovať, necentrovať). Celý text musí byť napísaný štandardným typom písma, napr. Times New Roman. Na zvýraznenie možno použiť italik alebo tučné písmo. Nepoužívať vysoké, široké a podčiarknuté písmo. Horné a dolné indexy v texte písať. Za čiarkou a bodkou vždy používať medzerník.
(Tabuľky, grafy a obrazy nevkladať do textu, ale umiestniť každý ako samostatný súbor v pôvodnom formáte – napr. obrázky .JPG, .TIF a grafy v Exceli.)

Súhrn – jeho rozsah na začiatku práce nemá presahovať 15 riadkov. Má obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v práci podľa tejto štruktúry (prosíme použiť vo Vašom texte boldom vyznačené slová doslovne):

1. Východisko: Stručne (2 – 3 vety) uviesť poznatky, z ktorých autor vychádzal pri koncipovaní práce.
2. Súbor: Presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (vek, pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty).
3. Metódy: Výstižne definovať použité metódy, prístroje a postupy. Súbor a metódy možno podľa potreby spojiť.
4. Výsledky: Uviesť najdôležitejšie číselné výsledky, rozptyl štatistických hodnôt v konfrontácii s literatúrou.
5. Závery: Jasne uviesť poznatky, ktoré práca priniesla, a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy.
6. Kľúčové slová treba uviesť na záver súhrnu oddelené pomlčkami. Podľa nich sa má Váš článok dať vo vyhladávačoch nájsť – musia byť preto výstižné a článok charakterizujúce.

Tabuľky a grafy sa musia zaznamenať osobitne, každá ako samostatný súbor v pôvodnom programe spolu so svojím označením. Pri grafoch (na diskete) vyhotovených počítačom treba uviesť program, v ktorom boli urobené, software musí byť kompatibilný s Windows 98, 2000, XP. (Texty tabuliek a grafov musia mať slovenskú diakritiku. Pri uvádzaní desatinných čísiel nepoužívať bodku, ale čiarku (nie 10.55, ale 10,55 a pod.). Tabuliek a grafov má byť primerané množstvo (po slovensky radšej menej), aby sa v nich „neutopila“ vlastná podstata článku.

Obrázky. Fotografie musia byť zhotovené digitálne v pôvodnom formáte: .TIF alebo .JPG, nikdy neumiestňovať vo Worde, a potom zapamätať ako samostatný wordovský súbor.

Citácie. Treba citovať iba literatúru, na ktorú sa autor v texte odvoláva. Najlepšie ak nie je staršia ako dva roky, výnimočne možno citovať aj literatúru staršiu ako 5 rokov – napr. pokiaľ ide o pôvodný, doteraz neprekonaný prameň. Odporúčame pozrieť si ARCHÍV na tejto webovej stránke, kde je vecný register kľúčových slov za posledné dva roky. Podľa STN ISO 690 (01 0197) treba dodržať tento spôsob citovania:


Citácie podľa ISO 690 a ISO 690-2

 1. Monografie

Autor, rok vydania. Názov. Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja, môže sa uviesť prvý autor a skratka a kol., alebo et. al., ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.

Príklady:

KRÁLOVIČOVÁ, M. 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006.

129 s. ISBN 80-8094-046-0.

BALÁŽ, A. – IVÁNEK, A. – KARAS. F. 2004. Opticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda, 2005. 10 s. ISBN 80-222-8888-9.

BELEŠ, A. a kol. 2000. Anatómia a fyziológia. 3. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 400 s. ISBN 80-222-8888-9.

2. Článok

Autor, rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od-do).

Príklady:

DOBRÝ, A. 2010. Princípy postgraduálneho vzdelania vo vede. In Rehabilitácia, ISSN 2222-3333, 2010, roč. 3, č. 4, s. 18-61.

BEČÁR, V. et al. 2010. Rehabilitation to pendulum equation. In Journal of Rehabilitation in ScienceISSN 2222-3333, 2010, roč. 49, č. 3, s. 20-21.

 

3. Zo zborníka a monografie

Autor, rok vydania. Názov článku. In Zborník. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, rozsah strán (strana od-do). ISBN

Príklafd:

DINKA, P. 2003. The machine for „works“. In 19th International seminar. Vol. 3. Zahradkar. Lednice: Mendel University, 2003, s. 62-68. ISBN 80-222-8888-9.

JURASOVÁ, H. et al. 1999. In introduction. In 38. Sborník referátu z mezinárodní vedecké konference. Brno: Univerzita, 1999, s. 7-8. ISBN 80-222-8888-9.

4. Elektronické dokumenty

Autor, rok vydania. Názov [druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.

Príklad:

MORAVČÍK, C. 2009. Handbook of Chemy, [online]. Berlin: Graw-Berg, 2009. 57 s. [cit. 2010.06.10.] Dostupné na internete: http://www.basic_search/display.de. ISBN 80-222-8888-9.

5. Elektronických časopis

Auto, rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.

Príklad:

VAŠKOVIČOVÁ, M. 2000. Strategies and Tools Scientists. In Electronic Journal Library [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 2004-01-10]. Dostupné na internete: www. ernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03.de

ISSN 2222 – 3333.

6. Príspevok v zborníku na CD

Autor, rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, rozsah strán (strana od-do). ISBN.

Príklad:

ORAVCOVÁ, M. 2002. Machine for „works“. In 11th International Symposium. Vol. 1. Zahradkar [CD-ROM]. Lednice : Mendel University, 2002, s. 62-68. ISBN 4444 – 5555.

 

7. Vedecé práce

Autor, rok vydania. Názov práce: označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad:

MORAVČÍK, J. 1996. Pomôcky pre výučbu pre 1. stupeň stredných škôl  diplomová práca. Trnava : TU, 1996. 162 s.

8. Výskumné správy

Autor, rok vydania. Názov práce: druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad:
KĽAČKA, J. a kol. 1999. Ochrana zvieratvýskumná správa. Trnava: TU, 1999. 278 s.

 

9. Zákony a normy

Označenie a číslo zákona: rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti): Názov.

Príklad:

STN ISO 901:1999: Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.


Reklamy

Požiadavky na reklamy:

 • Veľkosť 1/1
 • zrkadlo: 130 mm x 190 mm,
 • na spadavku: 155 mm x 230 mm + na každú stranu 5 mm.
 • Veľkosť 1/2
 • zrkadlo: 130 mm x 100 mm, alebo 57 mm x 190 mm,
 • na spadavku: 155 mm x 100 mm, alebo 75 mm x 230 mm + dole a vpravo 5 mm.
 • Dodávať vo formáte .pdf alebo .jpg, .tif v kvalite najmenej 300 dpi.